THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 91 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 91 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/10/23                Ngày hoàn thiện: 14/11/23                Ngày đăng: 15/11/23

Các tác giả

1. Phạm Minh Tuấn, Bệnh viện Quân Y 91
2. Hạc Văn Vinh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Đào Trọng Quân, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Ngô Thị Vân Huyền, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Hoàng Minh Nam Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 91 năm 2023 và xác định một số yếu tố liên quan. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện và thu thập số liệu trên 190 nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân Y 91 bằng bộ công cụ có sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 91 là 63,2%. Tiểu mục “mối quan hệ với lãnh đạo” có tỷ lệ hài lòng cao nhất, với 76,3%. Tiểu mục “Cơ sở vật chất trang thiết bị” có tỷ lệ hài lòng thấp nhất, với 36,3%. Độ tuổi, trình độ học vấn và số lần trực trong tháng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng của nhân viên y tế (p <0,05). Kết luận rằng, tỷ lệ hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 91 là 63,2%.


Từ khóa


Hài lòng; Sự hài lòng; Nhân viên y tế; Bệnh viện quân y 91; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. T. Le and L. C. Le, “Developing a toolkit to measure satisfaction of grassroots medical staff,” Journal of Public Health, vol. 11, no. 1, pp. 18-24, 2009.

[2] Ministry of Health, Decision No. 3869/QD-BYT dated August 28, 2019 Promulgating forms and instructions for patient and medical staff satisfaction surveys, Hanoi, 2019.

[3] L. T. K. Le, Assessing job satisfaction of nurses at Dak Lak Provincial General Hospital in 2016, University of Public Health, Hanoi, 2016.

[4] H. T. D. Ngo, Job satisfaction of medical staff of Binh Duong Provincial General Hospital in 2020 and some related factors, Thang Long University, Hanoi, 2020.

[5] L. T. Tran and L. T. Tran, “Current status of human resources and job satisfaction of medical staff at the Center for Disease Control of Bac Ninh Province,” Vietnam Medical Journal, vol. 528, no. 2, pp. 269-273, 2023.

[6] N. T. T. Dao et al., “Assessing the level of job satisfaction of 827 medical staff working at Central Military Hospital 108,” Military Medicine Journal, vol. 364, no. 5-6/2023, pp. 23-28, 2023.

[7] T. M. Nguyen et al., “Job satisfaction of medical staff at the Central Traditional Medicine Hospital and influencing factors in 2023,” Vietnamese Medicine, vol. 528, no. 2/2023, pp. 51-55, 2023.

[8] L. T. Tran et al., “Current status and some factors related to the level of satisfaction of medical staff at Yen Phong General Clinic, Bac Ninh Province,” Journal of Public Health, vol. 63, no. 3, pp. 120-126, 2022.

[9] Q. T. T. Bui, L. T. H. Vu, and M. V. Hoang, “Job satisfaction of healthcare workers in Vietnam: A multilevel study,” International Journal of Healthcare Management, vol. 14, no. 4, pp. 1091-1097, 2021.

[10] M. B. Cu, Job satisfaction and related factors of clinical nurses at Tra Vinh general hospital in 2015, University of Public Health, Hanoi, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8917

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved