CỰC TIỂU HÓA CHI PHÍ HỆ THỐNG ẮC QUY LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG CHO ỨNG DỤNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH | Anh | TNU Journal of Science and Technology

CỰC TIỂU HÓA CHI PHÍ HỆ THỐNG ẮC QUY LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG CHO ỨNG DỤNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/10/23                Ngày hoàn thiện: 23/11/23                Ngày đăng: 24/11/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Anh Email to author, Trường Điện – Điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Văn Hạnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2,
3. Dương Minh Khánh, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc

Tóm tắt


Mức độ xâm nhập cao của điện mặt trời vào lưới điện phân phối có thể gây ra hiện tượng quá điện áp do dòng công suất ngược. Bài báo này đề xuất giải pháp sử dụng hệ thống ắc quy lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System, BESS) nhằm giải quyết vấn đề này và mục đích tối thiểu hóa chi phí cho BESS. Trong đó, chi phí này được biểu diễn qua một hàm mục tiêu bao gồm các thành phần chi phí cho tổn thất dung lượng và chi phí mua – bán điện. Giá điện thay đổi trong ngày và chịu ảnh hưởng của thị trường điện. Bài toán tối ưu được giải nhằm xác định dung lượng danh định và lịch vận hành tối ưu cho BESS. Các mô phỏng được thực hiện thông qua phần mềm MATLAB 2016a và thư viện MATPOWER 7.1 đã chứng minh được hiệu quả điều chỉnh điện áp của BESS. Với lịch vận hành thu được từ kết quả mô phỏng, vấn đề điện áp lưới diện đã được giải quyết đồng thời đạt được mức chi phí cho BESS thấp nhất. Mô phỏng cũng tiến hành thay đổi vị trí lắp đặt BESS trên lưới điện, từ đó chứng minh được hiệu quả kinh tế của phương pháp cũng khác nhau ứng với các vị trí lắp đặt khác nhau.


Từ khóa


Điện mặt trời; BESS; Lưới phân phối; Thị trường điện; Tối ưu hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] IRENA, “Renewable Energy Statistics," 2023. [Online]. Available: https://www.irena.org/publications/ 2023/Jul/Renewable-energy-statistics-2023. [Accessed Oct. 24, 2023].

[2] E. Tourneboeuf, "Learning lessons from the European Experience with large scale solar," 2022. [Online]. Avaiable: http://www.aie.org.au/aie/documents/solar_scholarship_report.pdf. [Accessed Oct. 10, 2022].

[3] M. Q. Duong, N. T. N. Tran, G. N. Sava, and M. Scripcariu, “The impacts of distributed generation penetration into the power system,” in International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN), 2017, pp. 295–301.

[4] C. Jamroen, A. Pannawan, and S. Sirisukprasert, “Battery Energy Storage System Control for Voltage Regulation in Microgrid with High Penetration of PV Generation,” in 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, Sep. 2018, pp. 1–6, doi: 10.1109/UPEC.2018.8541888.

[5] E. Reihani, S. Sepasi, L. R. Roose, and M. Matsuura, “Energy management at the distribution grid using a Battery Energy Storage System (BESS),” Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 77, pp. 337–344, May 2016, doi: 10.1016/j.ijepes.2015.11.035.

[6] M. Korpaas, A. T. Holen, and R. Hildrum, “Operation and sizing of energy storage for wind power plants in a market system,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 25, no. 8, pp. 599–606, Oct. 2003, doi: 10.1016/S0142-0615(03)00016-4.

[7] M. N. Faqiry, L. Edmonds, H. Zhang, A. Khodaei, and H. Wu, “Transactive-Market-Based Operation of Distributed Electrical Energy Storage with Grid Constraints,” Energies, vol. 10, no. 11, Art. no. 11, Nov. 2017, doi: 10.3390/en10111891.

[8] H. Chitsaz, P. Zamani-Dehkordi, H. Zareipour, and P. P. Parikh, “Electricity Price Forecasting for Operational Scheduling of Behind-the-Meter Storage Systems,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 6, pp. 6612–6622, Oct. 2018, doi: 10.1109/TSG.2017.2717282.

[9] H. Akhavan-Hejazi and H. Mohsenian-Rad, “Optimal Operation of Independent Storage Systems in Energy and Reserve Markets With High Wind Penetration,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 2, pp. 1088–1097, Mar. 2014, doi: 10.1109/TSG.2013.2273800.

[10] B. Ansari, D. Shi, R. Sharma, and M. G. Simoes, "Economic analysis, optimal sizing and management of energy storage for PV grid integration," in Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 2016 IEEE/PES, 2016, pp. 1-5.

[11] Y. Riffonneau, S. Bacha, F. Barruel, and S. Ploix, "Optimal power flow management for grid connected PV systems with batteries," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 2, no. 3, pp. 309-320, 2011.

[12] Y. Ru, J. Kleissl, and S. Martinez, "Storage size determination for grid-connected photovoltaic systems," IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 4, no. 1, pp. 68-81, 2013.

[13] Electricity Regulation Authority of Viẹtnam, “Circular 45/2018/TT-BCT regulates the operation of the competitive wholesale electricity market and amends, supplements a number of articles of Circular No. 56/2014/TT-BCT dated December 19, 2014 of the Minister of Industry and Trade,” 2014. [Online]. Avaiable: http://www.erav.vn/d4/van-ban/Thong-tu-452018TT-BCT-quy-dinh-van-hanh-thi-truong-ban-buon-dien-canh-tranh-va-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-so-562014TT-BCT-ngay-19-thang-12-nam-2014-cua-Bo-truong-Bo-Cong-Thuong-4-1004.aspx. [Accessed Jun. 19, 2022].

[14] A. T. Nguyen, S. Chaitusaney, and A. Yokoyama, “Optimal strategies of siting, sizing, and scheduling of BESS: Voltage management solution for future LV network,” IEEJ Trans. Electr. Electron. Eng., vol. 14, no. 5, pp. 694–704, May 2019, doi: 10.1002/tee.22856.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8984

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved