ĐẶC TRƯNG QUÁ TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ DUAL FUEL CHẠY BẰNG SYNGAS NHIỆT TRỊ CAO | Tú | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC TRƯNG QUÁ TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ DUAL FUEL CHẠY BẰNG SYNGAS NHIỆT TRỊ CAO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/11/23                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 30/01/24

Các tác giả

1. Bùi Thị Minh Tú, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
2. Trương Lê Bích Trâm, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
3. Hồ Trần Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
4. Nguyễn Lê Châu Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
5. Ngô Tấn Thống, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Syngas thu được từ quá trình khí hóa là nhiên liệu tiềm năng sử dụng trên động cơ nhiệt. Trong công trình này, phần mềm Ansys Fluent 2021R1 được sử dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng oxygen trong chất oxy hóa đến chất lượng syngas thu được từ lò khí hóa viên nén nhiên liệu gỗ, quá trình cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ dual fuel được cải tạo từ động cơ diesel Vikyno RV165. Khi khí hóa viên nén nhiên liệu sinh khối với chất oxy hóa là không khí được làm giàu oxygen thì nhiệt trị syngas tăng. Tổng thành phần khối lượng các chất khí cháy được trong syngas lần lượt là 35%, 41%, 54% và 66% khi chất oxy hóa là không khí được làm giàu bởi 0%, 10%, 30% và 50% oxygen; mức giảm công suất của động cơ dual fuel so với động cơ diesel trước khi cải tạo khi sử dụng các mẫu syngas này lần lượt là 32,30%, 22,65%, 10,38% và 5,40%. Có thể xem gần đúng các thông số đặc trưng quá trình cháy của động cơ dual fuel syngas tăng theo quy luật tuyến tính theo hàm lượng oxygen làm giàu không khí cung cấp cho lò khí hóa viên nén nhiên liệu sinh khối. Kết quả của nghiên cứu này làm cơ sở để nghiên cứu sử dụng rộng rãi syngas trên động cơ nhiệt.

Từ khóa


Khí tổng hợp; Nhiên liệu tái tạo; Khí hóa sinh khối; RDF; Động cơ Dual fuel

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Envirotech, "The Benefits of RDF," wiscon-tech.com, February 5, 2022. [Online]. Available: https://www.wiscon-tech.com/the-benefits-of-rdf/. [Accessed May 11, 2022].

[2] V. G. Bui, T. M. T. Bui, L. B. T. Truong, and V. H. Bui, "Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine," International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), vol. 8, no. 5, pp. 669-674, 2019.

[3] V. G. Bui and V. N. Tran, "Mixer Design for High Performance SI Engine Converted from A Diesel Engine," International Journal of Engineering Research & Technology, vol. 3, no. 1, pp. 2743-2760, 2014.

[4] S. J. Lee, H. S. Yi, and E. S. Kim, "Combustion characteristics of intake port injection type hydrogen fueled engine," Int. J. Hydrogen Energy, vol. 20, no. 4, pp. 317-22, 1995.

[5] F. Y. Hagos, A. Rashid, A. Aziz, and S. A. Sulaiman, "Syngas (H2/CO) in a spark-ignition direct-injection engine. Part 1: Combustion, performance and emissions comparison with CNG," International Journal of Hydrogen Energy, vol. 39, pp. 17884-17895, 2014.

[6] F. Y. Hagos, A. R. A. Aziz, S. A. Sulaiman, and B. K. M. Mahgoub, "Low and Medium Calorific Value Gasification Gas Combustion in IC Engines," Developments in Combustion Technology. InTech, 2016, pp. 233-264.

[7] H. L. Yip, A. Srna, A. C. Y. Yuen, S. Kook, R. A. Taylor, G. H. Yeoh, P. R. Medwell, and Q. N. Chan, "A Review of Hydrogen Direct Injection for Internal Combustion Engines: Towards Carbon-Free Combustion," Applied Sciences, vol. 9, 2019, Art. no. 4842.

[8] T. T. X. Nguyen, T. M. T. Bui, and V. G. Bui. “Simulation and experimental study of refuse-derived fuel gasification in an updraft gasifier,” Int. J. Renew. Energy Dev., vol. 12, no. 3, pp. 601-614, 2023, doi: 10.14710/ijred.2023.53994.

[9] V. G. Bui, T. T. X. Nguyen, and T. M. T. Bui, “Simulation on direct injection of flexible syngas-biogas-hydrogen blend into combustion chamberof dual fuel engine,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 21, no. 4, pp. 68-74, 2023.

[10] V. G. Bui, A. V. Vo, V. P. Nguyen, D. T. Trieu, N. D. Le, M. T. Nguyen, D. Q. Tran, and V. T. Nguyen, “Comparison between simulation and experiment results on gasification of rdf from solid waste in rural area,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 21, no. 2, pp. 78-83, 2023.

[11] V. G. Bui, T. M. T. Bui, and T. N. A. Ho, “A comparison study on combustion characteristics of dual fuel engine with syngas supplying through premixed mixture and direct injection,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 21, no. 5, pp. 45-51, 2023.

[12] V. G. Bui, T. M. T. Bui, N. V. Dong, V. H. Bui, and M. T. Phung, “Equivalence ratio adjustment for engine fueled with biogas-syngas-hydrogen in hybrid renewable energy system,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 20, no. 4, pp. 50-57, 2022.

[13] V. G. Bui, V. D. Nguyen, X. T. Cao, and V. A. Vu, “Simulation of syngas-biogas-hydrogen flexible fuel supply for a stationary SI engine,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 20, no. 9, pp. 17-23, 2022.

[14] V. G. Bui, V. D. Nguyen, L. B. T. Truong, and N. T. Huynh, “Gasification efficiency of different solid wastes from agriculture production,” 24th Vietnam National Scientific Conference on Fluid Mechanics, 2022, pp. 135-147.

[15] V. G. Bui, T. M. T. Bui, T. H. T. Tran, and D. L. Pham, “Gasification simulation of refuse derived fuel RDF in a downdraft gasifier,” 24th Vietnam National Scientific Conference on Fluid Mechanics, 2022, pp. 120-134.

[16] T. T. X. Nguyen, T. M. T. Bui, and L. B. T. Truong. “Effects of Syngas from Various Biomass Gasification on Combustion of Spark Ignition Engine,” GMSARN International Journal, vol. 18, no. 1, pp. 123-129, 2024.

[17] T. T. X. Nguyen, T. M. T. Bui, and V. G. Bui. “Simulation and experimental study of refuse-derived fuel gasification in an updraft gasifier,” Int. J. Renew. Energy Dev., vol. 12, no. 3, pp. 601-614, 2023, doi: 10.14710/ijred.2023.53994.

[18] M. T. Phung, V. G. Bui, T. S. Tran, M. T. Nguyen, and D. Q. Tong, “Simulation and Experimental Study on Refuse Derived Fuel Gasification in a Downdraft Gasifier,” 14th Asia-Pacific Conference on Combustion, 2023, pp. 1-5.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9198

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved