TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH | Anh | TNU Journal of Science and Technology

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tú Anh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Nguyễn Thị Hải Hà Email to author, Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt


Tích cực hóa hoạt động của người học, chú trọng tiếp cận năng lực người học là những mục tiêu đặc biệt quan trọng trong đào tạo của các trường đại học. Seminar là một hình thức dạy học có nhiều ưu điểm đáp ứng được các yêu cầu đó. Đây là hình thức dạy học ngày càng phổ biến và phát triển. Nghiên cứu này nhằm thiết kế và tổ chức hoạt động seminar trong dạy học các chủ đề phần Sinh học di truyền ở Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên, đánh giá bước đầu hiệu quả của việc áp dụng phương pháp trong việc hình thành và phát triển các năng lực của sinh viên, đáp ứng được chuẩn đầu ra môn học.


Từ khóa


seminar; sinh học di truyền; tiếp cận năng lực; Điều dưỡng; Nam Định

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1].Trần Bá Hoành, “Đổi mới bài diễn giảng và tổ chức seminar ở Đại học”, Tạp chí giáo dục, T. 20, tr. 23-24, 2002.

[2]. Lê Duy Cường, Tổ chức hoạt động seminar trong giảng dạy học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, Luận án Tiến sĩ giáo dục học, Hà Nội, 2017.

[3]. Vũ Thị Ngọc Mai, Tổ chức seminar trong dạy học môn hóa học đại cương ở trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP. Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ giáo dục học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, 2011.

[4]. Nguyễn Thị Bích Liên, Tổ chức seminar trong dạy học môn GDH ở đại học theo tiếp cận năng lực, Luận án Tiến sĩ giáo dục học, Hà Nội, 2014.

[5]. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức, Lý luận dạy học đại học, Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2004.

[6]. Đặng Thành Hưng, “Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực”, Tạp chí Quản lí Giáo dục, T. 43, tr. 18-26, 2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved