GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN-TRUYỀN THÔNG MINH CHO DỮ LIỆU BÙNG NỔ TRONG MẠNG CẢM BIẾN | Khỏe | TNU Journal of Science and Technology

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN-TRUYỀN THÔNG MINH CHO DỮ LIỆU BÙNG NỔ TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/11/23                Ngày hoàn thiện: 28/03/24                Ngày đăng: 29/03/24

Các tác giả

1. Tạ Văn Khỏe Email to author, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
2. Trần Hữu Phi, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt


Ba vấn đề quan trọng trong việc gửi dữ liệu liên tục bùng nổ từ một nút đa phương tiện (MN) trong mạng cảm biến không dây (WSN) là độ tin cậy cao trong truyền dữ liệu, độ trễ truyền hình ảnh thấp, và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Bài báo này đề xuất một giao thức định tuyến- truyền dẫn thông minh (SRTP) để phân phối hình ảnh nhanh chóng và đáng tin cậy. Trong giao thức này, một đường truyền dữ liệu bao gồm nút đường dẫn và nút cộng tác ở mỗi cấp độ cây được thiết lập. Sau đó, các nút này hợp tác để chuyển tiếp các gói tin đến các nút ở cấp độ thấp một cấp. Các gói tin có thể được truyền song song khi sử dụng kết hợp nhiều kênh truyền và kỹ thuật tái sử dụng khe thời gian. Các kết quả mô phỏng và phân tích chỉ ra rằng giao thức đề xuất tốt hơn các giao thức truyền đa phương tiện gần đây về chỉ tiêu trễ truyền nhận và độ tin cậy, trong khi vẫn đảm bảo sự tiêu hao năng lượng thấp của mạng.

Từ khóa


Giao thức truyền tin; Độ tin cậy; Năng lượng tiêu thụ; Trễ truyền; Dữ liệu bùng nổ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Zhang et al., "Adaption Resizing Communication Buffer to Maximize Lifetime and Reduce Delay for WVSNs," IEEE Access, vol. 7, pp. 48266-48287, 2019.

[2] V. Jeličić and V. Bilas, "Reducing power consumption of image transmission over IEEE 802.15.4/ZigBee sensor network," in 2010 IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference Proceedings, 2010, pp. 1211-1215.

[3] C. Li, P. Wang, H. Chen, and M. Guizani, "A Cluster Based On-demand Multi-Channel MAC Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks," in 2008 IEEE International Conference on Communications, 2008, pp. 2371-2376.

[4] S. Li, J. G. Kim, D. Han, and K. S. Lee, "A Survey of Energy-Efficient Communication Protocols with QoS Guarantees in Wireless Multimedia Sensor Networks," Sensors (Basel, Switzerland), vol. 19, no. 1, p. 199, 2019.

[5] M. E. E. D. A. E. Kader, A. A. A. Youssif, and A. Z. Ghalwash, "Energy Aware and Adaptive Cross-Layer Scheme for Video Transmission Over Wireless Sensor Networks," IEEE Sensors Journal, vol. 16, no. 21, pp. 7792-7802, 2016.

[6] B. T. Nguyen, L. Murphy, and G. Muntean, "Energy-Efficient QoS-Based Congestion Control for Reliable Communications in Wireless Multimedia Sensor Networks," in 2018 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2018, pp. 1-6.

[7] N. Abbas and F. Yu, "A Traffic Congestion Control Algorithm for Wireless Multimedia Sensor Networks," in IEEE Sensors, 2018, pp. 1-4.

[8] W. Yang, D. Li, and F. Liang, "Sina Weibo Bursty Event Detection Method," IEEE Access, vol. 7, pp. 163160-163171, 2019.

[9] D. H. Hoang and T. T. D. Le, "RCOAP: A Rate Control Scheme for Reliable Bursty Data Transfer in IoT Networks," IEEE Access, vol. 9, pp. 169281-169298, 2021.

[10] D. Georgantas and P. Baziana, "Traffic Burstiness Study of an Efficient Bandwidth Allocation MAC Scheme for WDM Datacenter Networks," in 2023 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom), 2023, pp. 169-174.

[11] S. M. Aziz and D. M. Pham, "Energy Efficient Image Transmission in Wireless Multimedia Sensor Networks," IEEE Communications Letters, vol. 17, no. 6, pp. 1084-1087, 2013.

[12] D. Pyeon and H. Yoon, "An efficient multi-path pipeline transmission for a bulk data transfer in IEEE 802.15.4 multi-hop networks," Wireless Networks, vol. 25, no. 1, pp. 117-130, 2019.

[13] O. Incel, L. Hoesel, P. Jansen, and P. Havinga, "MC-LMAC: A multi-channel MAC protocol for wireless sensor networks," Ad Hoc Networks, vol. 9, pp. 73-94, 2011.

[14] V. Gabale, K. Chebrolu, B. Raman, and S. Bijwe, "PIP: A multichannel, TDMA-based MAC for efficient and scalable bulk transfer in sensor networks," ACM Transactions on Sensor Networks, vol. 8, no. 4, pp. 1-34, 2012.

[15] P. Vinh and H. Oh, "Optimized Sharable-Slot Allocation Using Multiple Channels to Reduce Data-Gathering Delay in Wireless Sensor Networks," Sensors, vol. 16, p. 505, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9242

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved