NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN KHÍ PHÁT SINH TỪ ĐỐT VIÊN NÉN NHIÊN LIỆU RÁC THẢI NHỰA VÀ TRẤU | Phúc | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN KHÍ PHÁT SINH TỪ ĐỐT VIÊN NÉN NHIÊN LIỆU RÁC THẢI NHỰA VÀ TRẤU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/12/23                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 30/01/24

Các tác giả

1. Trương Thành Phúc, Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
2. Hoàng Đức Tín, Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
3. Trương Mỹ Hạnh, Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Nguyễn Danh Ngôn, Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
5. Nguyễn Đức Văn, Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Hồ Trường Giang Email to author, Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Rác thải nhựa được xử lý thành nhiên liệu không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường mà còn có thể thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Tuy vậy, vấn đề lớn khi sử dụng nhiên liệu từ rác thải nhựa là các chất phát thải độc hại từ quá trình đốt. Bài báo này thực hiện đo và đánh giá về các khí (gồm O2, CO2, CO, HC, NO2, NO, H2S, SO2) phát sinh từ quá trình đốt viên nén nhiên liệu nhựa thải và vỏ trấu. Rác thải nhựa (điển hình gồm PET, PA, PE, PS, PVC) được kết hợp trấu theo các tỉ lệ trấu là 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100% để tạo ra các viên nén nhiên liệu. Hệ thống lò đốt được xây dựng với buồng đốt nằm ngang có kiểm soát khí cấp đầu vào và nhiệt độ lò để đo khí phát sinh. Đặc trưng các khí đo được đã phản ánh quá trình cháy nhiên liệu theo các tỉ lệ nhựa trấu. Mẫu nhiên liệu hàm lượng trấu lớn có thời gian cháy diễn ra chậm, và nó có xu hướng giảm khi hàm lượng nhựa tăng. Các mẫu với hàm lượng nhựa lớn (>70%) phát thải nhiều khí HC. Mẫu viên nén nhiên liệu với hàm lượng trấu trong vùng 60 - 80% được xem có hiệu quả cháy tốt thể hiện qua lượng khí CO2 sinh ra và khí O2 tham gia trong quá trình cháy.

Từ khóa


Rác thải nhựa; Rác thải rắn đô thị; Vỏ trấu; Viên nén nhiên liệu; Khí thải

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Rezaei, F. Y. Panah, C.J. Lim, and S. Sokhansanj, "Pelletization of Refuse-Derived Fuel with Varying Compositions of Plastic, Paper, Organic and Wood," Sustainability, vol. 12, 2020, Art. no. 4645.

[2] C. Ram, A. Kumar, and P. Rani, "Municipal solid waste management: A review of waste to energy (WtE) approaches," Bioresources, vol. 16, pp. 4275-4320, 2021.

[3] S. Chatterjee and S. Sharma, "Microplastics in our oceans and marine health," Field Actions Science Reports, vol. 19, pp. 54-61, 2019.

[4] G. Tang, W. Qiao, Z. Wang, F. Liu, L. He, M. Liu, W. Huang, H. Wu, and C. Liu, "Waste plastic to energy storage materials: A State-of-the-art review," Green Chemistry, vol. 25, pp. 3738-3766, 2023.

[5] M. Sangaralingam, "Malaysia: Repackaged Waste Imports," 2022. [Online]. Available: https://ipenorg/. [Accessed Mar. 01, 2022].

[6] J. A. M. Chavando, V. B. Silva, L. A. C. Tarelho, J. S. Cardoso, and D. Eusebio, "Snapshot review of refuse-derived fuels," Utilities Policy, vol. 74, 2022, Art. no. 101316.

[7] S. Gerassimidou, C. A. Velis, P. T. Williams, and D. Komilis, "Characterisation and composition identification of waste-derived fuels obtained from municipal solid waste using thermogravimetry: A review," Waste Management & Research, vol. 38, pp. 942 -965, 2020.

[8] Organ of Political Theory of Vietnam Communist Party's Central Committee, "Plastic waste in Vietnam: Current situation and solutions," (in Vietnamese), 2022. [Online]. Available: https://www.tapchicongsan.org.vn. [Accessed Sept. 29, 2022].

[9] J. Gao, C. Dong, X. Wang, Y. Zhu, Y. Zhao, Y. Lin, and X. Hu, "Effect of additives on melting temperature and energy consumption of municipal solid waste incineration fly ash," Waste Management & Research, vol. 39, pp. 1-8, 2021.

[10] F. Ahmmad, M. Sohel, M. Islam, F.N. Ani, and Tahzinul, "Development of a Pelletizing Process to Improve the Properties of Biomass Pellets," Advances in Engineering Research, vol. 198, pp. 337-343, 2020.

[11] N.V. Khanh, "Manufacturing process of solid fuel from plastic wastes and rice husk," Project Report, Department of Science and Technology of Ho Chi Minh City, 2009.

[12] F. Li, H. Fan, M. Guo, Q. Guo, and Y. Fang, "Influencing Mechanism of Additives on Ash Fusion Behaviors of Straw," Energy & Fuels, vol. 32, pp. 3272-3280, 2018.

[13] G. Xu, J. Ou, B. Fang, H. Wei, T. Hu, and H. Wang, "NOx emission from the combustion of mixed fuel pellets of Fenton/CaO-conditioned municipal sludge and rice husk," Environmental Pollution, vol. 281, 2021, Art. no. 117018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9473

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved