ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN HÓA GIÀ ĐẾN ĐỘ BỀN KÉO CỦA THÉP MARAGING (03Ni18Co9Mo5TiAl) | Minh | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN HÓA GIÀ ĐẾN ĐỘ BỀN KÉO CỦA THÉP MARAGING (03Ni18Co9Mo5TiAl)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/12/23                Ngày hoàn thiện: 29/02/24                Ngày đăng: 29/02/24

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Minh, Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Nguyễn Ngọc Lan Email to author, Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Nguyễn Bích Vân, Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA)

Tóm tắt


Thép maraging cho thấy khả năng kết hợp rất tốt giữa độ bền kéo, độ dai phá hủy và sự ổn định kích thước trong suốt quá trình tôi và hóa già nên thường được ứng dụng nhiều trong các thiết kế làm việc cường độ cao. Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng sự kết hợp ưu việt kể trên của thép maraging hoàn toàn phụ thuộc vào các thành phần cấu trúc tế vi của thép. Trong nghiên cứu này, cấu trúc tế vi của thép được điều khiển thông qua quy trình nhiệt luyện thích hợp bao gồm tôi và hóa già. Theo đó, thép được tôi ở nhiệt độ 830oC sau đó mang đi hóa già tại 490oC trong khoảng thời gian từ 2h đến 6h nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian hóa già đến độ bền kéo của thép. Các kết quả phân tích trên ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ tán xạ năng lượng tia Rơn ghen (EDX) chỉ ra có sự tiết pha liên kim hóa bền trong quá trình hóa già làm tăng mạnh độ bền. Các kết quả thử độ bền kéo cũng cho thấy, trong khoảng thời gian hóa già từ 2h đến 6h, thời gian hóa già tăng làm tăng giới hạn bền. Giá trị độ bền đạt cực đại tại 2210 MPa tương ứng với thời gian hóa già 6h.

Từ khóa


Thép maraging; Độ bền kéo; 03Ni18Co9Mo5TiAl; Thời gian hóa già; Thép độ bền cực cao

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Dehgahi, R. Alaghmandfard, J. Tallon, A. Odeshi, and M. Mohammadi, "Microstructural evolution and high strain rate compressive behavior of as-built and heat-treated additively manufactured maraging steels," Materials Science and Engineering: A, vol. 815, 2021, Art. no. 141183.

[2] S. H. Hong, S. Y. Ha, G. Song, et al., "Correlation between micro-to-macro mechanical properties and processing parameters on additive manufactured 18Ni-300 maraging steels," Journal of Alloys and Compounds, vol. 960, 2023, Art. no. 171031.

[3] S. Zhang, N. Zhou, C. Ma, J. Liu, S. Liu, and R. D. K. Misra, "Simultaneous enhancement of strength and hydrogen embrittlement resistance of laser-powder bed fusion maraging steel via long-term low-temperature aging," Corrosion Science, vol. 223, 2023, Art. no. 111440.

[4] A. P. Mouritz, Introduction to Aerospace Materials, Woodhead Publishing, 2012, pp. 232-250.

[5] F. Habiby, A. U. Haq, and A. Q. Khan, "The Properties and Applications of 18% Nickel Maraging Steels," Materials Technology, vol. 9, no. 11, pp. 246-252, 1994.

[6] F. Cajner, D. Landek, and V. Leskovšek, "Surface modifications of maraging steels used in the manufacture of moulds and dies," Materiali in tehnologije, vol. 44, no. 1, pp. 85-91, 2010.

[7] X. M. Mei, Y. Yan, and L. Qiao, "Research on hydrogen embrittlement behavior of L-PBF 18Ni(300) maraging steel by experiments and numerical simulations," Acta Materialia, vol. 256, 2023, Art. no. 119141.

[8] M. K. Banerjee, "Heat Treatment of Commercial Steels for Engineering Applications," Comprehensive Materials Finishing, vol. 2, pp. 180-213, 2017.

[9] S. Kolomy, J. Sedlak, J. Zouhar, M. Slany, M. Benc, D. Dobrocky, I. Barenyi, and J. Majerik, "Influence of Aging Temperature on Mechanical Properties and Structure of M300 Maraging Steel Produced by Selective Laser Melting," Materials, vol. 16, no. 3, 2023, Art. no. 977

[10] H. M. Zhu, J. W. Zhang, J. P. Hu, M. N. Ouyang, and C. J. Qiu, "Effects of aging time on the microstructure and mechanical properties of laser-cladded 18Ni300 maraging steel," Journal of Materials Science, vol. 56, no. 17, pp. 8835-8847, 2021.

[11] J. M. Pardal, S. Tavares, M. C. Fonseca, and M. R. Silva, “Influence of temperature and aging time on hardness and magnetic properties of the maraging steel grade 300,” Journal of Materials Science, vol. 42, no. 7, pp. 2276-2281, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9484

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved