BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT MẶT NẠ TỪ FIBROIN TƠ TẰM CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN ALLICIN | Phương | TNU Journal of Science and Technology

BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT MẶT NẠ TỪ FIBROIN TƠ TẰM CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN ALLICIN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 30/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Ngọc Phương, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
2. Nguyễn Ngọc Yến, Trường Đại học Cần Thơ
3. Cang Thị Huỳnh Như, Trường Đại học Cần Thơ
4. Nguyễn Kiều Anh, Trường Đại học Cần Thơ
5. Nguyễn Minh Thái, Trường Đại học Cần Thơ
6. Nguyễn Huỳnh Gia Phát, Trường Đại học Cần Thơ
7. Phạm Duy Toàn Email to author, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu bào chế mặt nạ từ fibroin tơ tằm chứa hoạt chất kháng khuẩn allicin được thực hiện bằng phương pháp đổ khuôn. Fibroin được chiết xuất từ kén tơ tằm với hiệu suất 20,49%. Mặt nạ đảm bảo các tính chất cảm quan về mùi hương, độ dày, độ bền và thời gian lưu. Các tính chất về sự tương tác các thành phần trong mặt nạ bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) cho thấy đặc trưng của các thành phần fibroin, gelatin và allicin trong mặt nạ. Hình dạng và cấu trúc mặt nạ được đánh giá bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) cho thấy cấu trúc xốp và có sự hiện diện của hoạt chất allicin trên mặt nạ. Hoạt chất trong mặt nạ được giải phóng với hiệu suất đạt 48,33%, hiệu suất thẩm thấu vào biểu bì da đạt 88,95%. Tóm lại, mặt nạ điều chế từ fibroin đã đáp ứng các tiêu chí của một sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da.

Từ khóa


Allicin; Fibroin; Mặt nạ; Gelatin; Tơ tằm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Li, K. Yuan, Y.-K. Sun, Y.-B. Zheng, Y.-Y. Xu, S.-Z. Su, Y.-X. Zhang, Y. Zhong, Y.-J. Wang, S.-S. Tian, Y.-M. Gong, T.-T. Fan, X. Lin, N. Gobat, S.Y.S. Wong, E.Y.Y. Chan, W. Yan, S.-W. Sun, M.-S. Ran, Y.-P. Bao, J. Shi, and L. Lu, "Efficacy and practice of facemask use in general population: a systematic review and meta-analysis," Translational Psychiatry, vol. 12, pp. 1–15, 2022, doi: 10.1038/s41398-022-01814-3.

[2] Z. Zhao, Y. Li, and M.-B. Xie, "Silk Fibroin - Based nanoparticles for Drug Delivery," International Journal of Molecular Sciences, vol. 16, pp. 4880–4903, 2015.

[3] D. T. Pham and W. Tiyaboonchai, "Fibroin nanoparticles: a promising drug delivery system," Drug Delivery, vol. 27, pp. 431–448, 2020, doi: 10.1080/10717544.2020.1736208.

[4] D. T. Pham, S. Nuttawut, and W. Tiyaboonchai, "Crosslinked fibroin nanoparticles using EDC or PEI for drug delivery: physicochemical properties, crystallinity and structure," Journal of Materials Science, vol. 53, pp. 14087–14103, 2018.

[5] P. Yang, Y. Dong, D. Huang, C. Zhu, H. Liu, X. Pan, and C. Wu, "Silk fibroin nanoparticles for enhanced bio-macromolecule delivery to the retina," Pharmaceutical Development and Technology, vol. 24, pp. 575–583, 2019, doi: 10.1080/10837450.2018.1545236.

[6] D. T. Pham, T. K. Q. Ha, M. Q. Nguyen, V. D. Tran, V. B. Nguyen, and T. T. B. Quyen, "Silk fibroin nanoparticles as a versatile oral delivery system for drugs of different biopharmaceutics classification system (BCS) classes: A comprehensive comparison," Journal of Materials Research, vol. 37, pp. 4169–4181, 2022.

[7] D. T. Pham, N. T. P. Thao, B. T. P. Thuy, V. D. Tran, T. Q. C. Nguyen, and N. N. T. Nguyen, "Silk fibroin hydrogel containing Sesbania sesban L. extract for rheumatoid arthritis treatment," Drug Delivery, vol. 29, pp. 882–888, 2022, doi: 10.1080/10717544.2022.2050848.

[8] D. T. M. Huynh, M. T. Le, V. D. Tran, and D. T. Pham, "Antibacterial hydrogel containing Piper Betel L. extract for acne treatment, an ex vivo investigation," Pharmaceutical Sciences Asia, vol. 49, pp. 372–380, 2022, doi: 10.29090/PSA.2022.04.22.061.

[9] J. Songsungkan and S. Chanthai, "Determination of synergic antioxidant activity of the methanol/ethanol extract of allicin in the presence of total phenolics obtained from the garlic capsule compared with fresh and baked garlic clove," International Food Research Journal, vol. 21, pp. 2377–2385, 2014.

[10] A. Park, J. Shlepr, and K. Tamareselvy, "Carbopol® Aqua CC Polymer: The Premier Cationic Compatible Rheology Modifier for Low pH Formulations," Cosmetic Science Technology, pp. 241–248, 2006.

[11] R. Davies, D. E. Graham, and B. Vincent, "Water-Cyclohexane-"Span 80"-"Tween 80" Systems: Solution Properties and Water/Oil Emulsion Formation," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 116, pp. 88–99, 1987.

[12] Z. Xu, T. Chen, K. Q. Zhang, K. Meng, and H. Zhao, "Silk fibroin/chitosan hydrogel with antibacterial, hemostatic and sustained drug-release activities," Polymer International, vol. 70, pp. 1741–1751, 2021, doi: 10.1002/pi.6275.

[13] N. Y. Nguyen, T. N. P. Nguyen, N. N. Huyen, V. D. Tran, T. T. B. Quyen, H. V. T. Luong, and D. T. Pham, "Onto the differences in formulating micro-/nanoparticulate drug delivery system from Thai silk and Vietnamese silk: A critical comparison," Heliyon, vol. 9, 2023, Art. no. e16966, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16966.

[14] B. Tasci, H. Kutuk, and I. Koca, "Determination of alliin and allicin in the plant of Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum by using the infrared spectroscopy technique," ISHS Acta Horticulturae, vol. 1143, pp. 133–137, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9515

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved