KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH HÀ GIANG | Kiên | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Trung Kiên Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Minh Công, UBND xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
3. Lưu Thị Xuyến, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Quỳnh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Mai Thảo, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện trong 2 vụ Thu Đông 2014 và Xuân 2015 tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang gồm 8 giống ngô lai VS71, LVN102, LVN111, LVN152, HT818, HT119, LVN26, LVN146 do Viện Nghiên cứu Ngô cung cấp và 1 giống đối chứng NK4300. Kết quả khảo nghiệm qua hai vụ cho thấy: Thời gian sinh trưởng của các giống ngô lai trong vụ Thu Đông 2014 từ 103 – 109 ngày, vụ Xuân 2015 từ 113 – 119  ngày. Chiều cao cây của các giống thí nghiệm vụ Thu Đông 2014 dao động từ 186,7 – 223,7 cm, vụ Xuân 2015 từ 210,6 – 232,1 cm. Năng suất lý thuyết của các giống ngô lai thí nghiệm dao động từ 64,3 – 84,1 tạ/ha (vụ Thu Đông 2014) và từ 75,3 – 90,3 tạ/ha (vụ Xuân 2015). Năng suất thực thu của các giống ngô lai thí nghiệm dao động từ 49,2 – 68,6  tạ/ha (vụ Thu Đông 2014) và từ 50,6 – 75,0 tạ/ha (vụ Xuân 2015). Qua hai vụ khảo nghiệm cho thấy giống LVN26 sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở vụ Thu Đông, có năng suất lý thuyết và năng suất thực thu đạt cao nhất, cao hơn so với giống đối chứng NK4300. Giống HT119 sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở vụ Xuân, có năng suất lý thuyết và năng suất thực thu cao nhất.

Từ khóa


Giống ngô lai, Hà Giang, năng suất lý thuyết, năng suất thực thu, thời gian sinh trưởng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved