TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN PHỔ HẤP THỤ CỦA DÂY NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL | Huế | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN PHỔ HẤP THỤ CỦA DÂY NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 31/01/24

Các tác giả

1. Đỗ Thị Huế Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Cao Tiến Khoa, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này chúng tôi tổng hợp và khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự hình thành các dây nano bạc sử dụng phương pháp polyol. Các dây nano bạc đồng nhất về hình dạng và kích thước đã được tổng hợp sử dụng Polyvinylpyrrolidone (PVP- 400.000 MW) và bạc clorua (AgCl) mới tổng hợp. Tiền chất cho quá trình tổng hợp là bạc nitrate trong môi trường ethylene glycol (EG). Quá trình phản ứng đã được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh nhiệt độ phản ứng từ 140°C đến 170°C thông qua phổ hấp thụ plasmon UV-VIS, ảnh hiển vi điện tử truyền qua SEM, và giản đồ nhiễu xạ tia X. Kết quả cho thấy sự hình thành và phát triển của các dây nano bạc phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng. Khi nhiệt độ thấp dưới 150°C hiệu suất tổng hợp các dây nano bạc thấp, trong sản phẩm tồn tại các cấu trúc bạc khác như nano bạc dạng thanh, các cấu trúc nano bạc vuông và một số cấu trúc khác. Khi nhiệt độ của quá trình tổng hợp là 160°C - 170°C thì các dây nano bạc được tạo thành đồng nhất về hình dạng và kích thước, hiệu suất tổng hợp dây nano bạc là cao nhất với các dây có đường kính khoảng 20 nm, chiều dài trên 2mm.


Từ khóa


Dây nano bạc; Polyol; Đặc tính quang; AgCl tươi; Nhiệt độ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. I. Rasmagin and L. A. Apresyan, “Analysis of the Optical Properties of Silver Nanoparticles,” Opt. Spectrosc, vol. 128, no. 3, pp. 327–330, Mar. 2020, doi: 10.1134/S0030400X20030169.

[2] R. X. He, R. Liang, and P. Peng, “Effect of the size of silver nanoparticles on SERS signal enhancement,” J. Nanopart Res., vol. 19, 2017, Art. no. 267, doi: 10.1007/s11051-017-3953-0.

[3] K. K. Tran, P. H. Hoang, T. H. Tran, T. V. Dinh, and T. H. Do, “Biosynthesis of silver nanoparticles using tea leaf extract (camellia sinensis) for photocatalyst and antibacterial effect,” Heliyon, vol. 9, no. 10, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20707.

[4] K. V. Alex, P. T. Pavai, R. Rugmini, M. S. Prasad, K. Kamakshi, and K. C. Sekhar, “Green Synthesized Ag Nanoparticles for Bio-Sensing and Photocatalytic Applications,” ACS Omega, vol. 5, no. 22, pp. 13123–13129, Jun. 2020, doi: 10.1021/acsomega.0c01136.

[5] T. M. Dinh, K. K. Tran, A. T. Le, T. M. N. Nguyen, T. H. Do, and I. Liau, “Green synthesis of silver nanoparticles using Mentha crispa L. leaf extract for treatment of dye wastewater,” Ministry of Science and Technology, Vietnam, vol. 65, no. 3, pp. 14–20, Sep. 2023, doi: 10.31276/VJSTE.65(3).14-20.

[6] V. T. Ha, T. Q. Tran, and T. H. Do, “Green Synthesis Silver Nanoparticles Using Salix Semi-Solid Extract For Photocatalytic Effect,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 228, no. 10, pp. 457–464, Jul. 2023, doi: 10.34238/tnu-jst.8275.

[7] S. Hou, J. Liu, F. Shi, G. X. Zhao, J. W. Tan, and G. Wang, “Recent Advances in Silver Nanowires Electrodes for Flexible Organic/Perovskite Light-Emitting Diodes,” Frontiers in Chemistry, vol. 10, Mar. 10, 2022, doi: 10.3389/fchem.2022.864186.

[8] H. Ha, C. Amicucci, P. Matteini, and B. Hwang, “Mini review of synthesis strategies of silver nanowires and their applications,” Colloids and Interface Science Communications, vol. 50, Sep. 01, 2022, doi: 10.1016/j.colcom.2022.100663.

[9] H. Sim et al., “Five-minute synthesis of silver nanowires and their roll-to-roll processing for large-area organic light emitting diodes,” Nanoscale, vol. 10, no. 25, pp. 12087–12092, Jul. 2018, doi: 10.1039/c8nr02242a.

[10] J.-J. Zhu, Q.-F. Qiu, H. Wang, J.-R. Zhang, J.-M. Zhu, and Z.-Q. Chen, “Synthesis of silver nanowires by a sonoelectrochemical method,” Inorganic Chemistry Communications, vol. 5, pp. 242–244, 2002.

[11] D. C. Choo and T. W. Kim, “Degradation mechanisms of silver nanowire electrodes under ultraviolet irradiation and heat treatment,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, Dec. 2017, doi: 10.1038/s41598-017-01843-9.

[12] Z. Niu et al., “Synthesis of Silver Nanowires with Reduced Diameters Using Benzoin-Derived Radicals to Make Transparent Conductors with High Transparency and Low Haze,” Nano Lett., vol. 18, no. 8, pp. 5329–5334, Aug. 2018, doi: 10.1021/acs.nanolett.8b02479.

[13] S. Hemmati, M. T. Harris, and D. P. Barkey, “Polyol Silver Nanowire Synthesis and the Outlook for a Green Process,” Journal of Nanomaterials, vol. 2020, 2020, doi: 10.1155/2020/9341983.

[14] J. Bao, J. X. Wang, X. F. Zeng, L. L. Zhang, and J. F. Chen, “Large-Scale Synthesis of Uniform Silver Nanowires by High-Gravity Technology for Flexible Transparent Conductive Electrodes,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 58, no. 45, pp. 20630–20638, Nov. 2019, doi: 10.1021/acs.iecr.9b04539.

[15] S. Patil, P. R. Kate, J. B. Deshpande, and A. A. Kulkarni, “Quantitative understanding of nucleation and growth kinetics of silver nanowires,” Chemical Engineering Journal, vol. 414, 2021, doi: 10.1016/j.cej.2021.128711.

[16] F. Wu, W. Wang, Z. Xu, et al., “Bromide (Br) - Based Synthesis of Ag Nanocubes with High-Yield,” Sci. Rep., vol. 5, 2015, Art. no. 10772, doi: 10.1038/srep10772.

[17] R. D. Abdel-Rahim, A. M. Naguib, O. A. Pharghaly, M. A. Taher, E. S. Yousef, and E. R. shaaban, “Optical properties for flexible and transparent silver nanowires electrodes with different diameters,” Opt. Mater. (Amst), vol. 117, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.optmat.2021.111123.

[18] Z. Cheng, L. Liu, S. Xu, M. Lu, and X. Wang, “Temperature dependence of electrical and thermal conduction in single silver nanowire,” Sci. Rep., vol. 5, Jun. 2015, doi: 10.1038/srep10718.

[19] M. Ćwik, D. Buczyńska, K. Sulowska, E. Roźniecka, S. Mackowski, and J. Niedziółka-Jönsson, “Optical properties of submillimeter silver nanowires synthesized using the hydrothermal method,” Materials, vol. 12, no. 5, Mar. 2019, doi: 10.3390/ma12050721.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9581

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved