TỔNG QUAN QUY HOẠCH MỞ RỘNG LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI | Tính | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN QUY HOẠCH MỞ RỘNG LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày hoàn thiện: 12/05/20                Ngày đăng: 20/05/20

Các tác giả

1. Trần Hữu Tính Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2. Võ Ngọc Điều, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
3. Quyền Huy Ánh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Mục tiêu chính của quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải (LĐTT) là xác định được nơi nào cần quy hoạch và mở rộng, công suất cần phải mở rộng, xác định được tổng chi phí quy hoạch, độ tin cậy của hệ thống phải được cải thiện,... Bài toán quy hoạch mở rộng LĐTT là vấn đề quy mô lớn, phức tạp và tổ hợp số nguyên của các vấn đề phi tuyến tính hỗn hợp. Giải pháp chính xác cho vấn đề quy hoạch mở rộng LĐTT là rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ). Do đó, các phương pháp tối ưu hóa đã được áp dụng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nghiên cứu này sẽ tổng quan các vấn đề quy hoạch mở rộng LĐTT từ nhiều khía cạnh khác nhau như phương pháp giải, độ tin cậy, tính không chắc chắn và an toàn, thị trường điện và từ mô hình hóa nhằm giúp các nhà nghiên cứu khác có được thuật toán khả thi về mặt học thuật và thương mại. Bài báo này mục đích chủ yếu là trình bày tổng quan các tài liệu về phương pháp quy hoạch mở rộng LĐTT.


Từ khóa


Quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải; phương pháp tối ưu hóa; thị trường điện; độ tin cậy; không chắc chắn và an toàn.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. R. Hemmati, R.-A. Hooshmand and A. Khodabakhshian, “State-of-the-art of transmission expansion planning: Comprehensive review,” Renew Sustainable Energy Rev., vol. 23, pp. 312-319, 2013.

[2]. Z. Junpeng, W. Liu, and C. Y. Chung, "Stochastic transmission expansion planning considering uncertain dynamic thermal rating of overhead lines," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 34, no. 1, pp. 432-443, 2018.

[3]. S. Han, H.-J. Kim, and D. Lee, “A Long-Term Evaluation on Transmission Line Expansion Planning with Multistage Stochastic Programming,” Energies, vol. 13, no. 8, p. 1899, 2020.

[4]. S. Lumbreras, and A. Ramos, “The new challenges to transmission expansion planning,” Survey of recent practice and literature review. Electric Power Systems Research, vol. 134, pp. 19-29, 2016.

[5]. A. Hajebrahimi, A. Abdollahi, and M. Rashidinejad, "Probabilistic multiobjective transmission expansion planning incorporating demand response resources and large-scale distant wind farms," IEEE Systems Journal, vol. 11, no. 2, pp. 1170-1181, 2015.

[6]. I. Alhamrouni, et al., “AC-Based Differential Evolution Algorithm for Dynamic Transmission Expansion Planning,” Telkomnika, vol. 16, no. 5, pp. 2316-2330, 2018.

[7]. M. Mansour et al., "Transmission Expansion Planning in the presence of wind farms with a mixed AC and DC power flow model using an Imperialist Competitive Algorithm," Electric Power Systems Research, vol. 140, pp. 493-506, 2016.

[8]. J. Morteza, and A. Ebrahimi, "Reliability constrained generation expansion planning by a modified shuffled frog leaping algorithm," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 64, pp. 743-751, 2015.

[9]. A., Saedeh, R.-A. Hooshmand, and R. Hemmati, "Stochastic transmission expansion planning incorporating reliability solved using SFLA meta-heuristic optimization technique," CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 2, no. 2, pp. 79-86, 2016.

[10]. S. A. Silva and E. N. Asada, "Combined heuristic with fuzzy system to transmission system expansion planning," Electr Power Sys Res, vol. 81, no. 1, pp. 123-128, 2011.

[11]. T. Haryono, "Novel binary PSO algorithm based optimization of transmission expansion planning considering power losses," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 128, no. 1, p. 012023, 2016.

[12]. L. A.Gallego et al., "High-performance hybrid genetic algorithm to solve transmission network expansion planning," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 11, no. 5, pp. 1111-1118, 2016.

[13]. J. A. López, M. L.-L. Jesús, and M.-G. Nicolás, "A Hybrid Genetic Algorithm Applied to the Transmission Network Expansion Planning Considering Non-conventional Solution Candidates," Journal of Applied Science and Engineering, vol. 22, no. 3, pp. 569-578, 2019.

[14]. M. Mahdi, A. Kargarian, and A. Mohammadi, "Distributed optimisation-based collaborative security-constrained transmission expansion planning for multi-regional systems," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 13, no. 13, pp. 2819-2827, 2019.

[15]. M. Mahdi, A.Kargarian, and M. Rahmani, "Security-constrained transmission expansion planning using linear sensitivity factors," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 14, no. 2, pp. 200-210, 2019.

[16]. A. M. L. da Silva et al, "Constructive metaheuristics applied to transmission expansion planning with security constraints," 2017 19th international conference on intelligent system application to power systems (ISAP), IEEE, 2017.

[17]. R. P. B. Poubel et al., "Tree searching heuristic algorithm for multi-stage transmission planning considering security constraints via genetic algorithm," Electric Power Systems Research, vol. 142, pp. 290-297, 2017.

[18]. L. H. Macedo et al., "MILP branch flow model for concurrent AC multistage transmission expansion and reactive power planning with security constraints," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, no. 12, pp. 3023-3032, 2016.

[19]. S. Koosha and J. Mazloum, "Considering facts in optimal transmission expansion planning," Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 7, no. 5, pp. 1987-1995, 2017.

[20]. Z. Xiaohu, K.Tomsovic, and A.Dimitrovski. "Security constrained multi-stage transmission expansion planning considering a continuously variable series reactor," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 6, pp. 4442-4450, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved