MỘT PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU PHÂN CẤP TẢI ĐIỀU HÒA DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH NHIỆT – CÔNG SUẤT | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

MỘT PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU PHÂN CẤP TẢI ĐIỀU HÒA DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH NHIỆT – CÔNG SUẤT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/01/24                Ngày hoàn thiện: 23/02/24                Ngày đăng: 23/02/24

Các tác giả

1. Nghiêm Thị Hưng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
2. Phạm Thị Hoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
3. Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
4. Đào Thị Hằng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu phương pháp tối ưu phân cấp tải điều hòa dựa trên đặc tính nhiệt – công suất. Đầu tiên, áp dụng mô hình đặc tính truyền nhiệt để tối ưu hóa tải trung bình của máy điều hòa. Đặc tính này được tuyến tính hóa phù hợp với việc lập kế hoạch theo giờ. Tiếp theo, dựa trên đặc điểm của mô hình chênh lệch nhiệt độ-công suất điều hòa không khí, đề xuất phương pháp phân nhóm điều hòa không khí theo các bộ tổng hợp phụ tải. Mô hình tối ưu phân cấp được xây dựng thông qua các biến trung gian chứng minh rằng giải pháp cân bằng Nash là chiến lược duy nhất để tối ưu hóa phân cấp của lý thuyết trò chơi (Non-Cooperative Game). Kết quả tính toán, mô phỏng cho thấy phương pháp tối ưu phân cấp tải điều hòa dựa trên đặc tính nhiệt – công suất có thể giảm thiểu tác động bất lợi của đỉnh phụ tải lên lưới điện.


Từ khóa


Điều hòa nhiệt độ; Tối ưu hóa phân cấp; Bộ tổng hợp tải; Cân bằng Nash; GAMS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. R. Zhou, T. C Huang, and Y. J. Zhang, “Reliability Analysis on Microgrid Considering Incentive Demand Response,” Automation of Electric Power Systems, vol. 41, no. 13, pp. 70-78, 2017.

[2] W. Yang, Z. J. Zeng, H. Y Chan, et al., “Research on Demand Response Trading Mechanism in Guangdong Electricity Market,” Guangdong Electric Power, vol. 30, no. 5, pp. 25-34, 2017.

[3] Y. J. Zhang and J. B Hao, “Air Conditioning Load Optimization Dispatching Model ConsideringUsers' Comfort Compensation,” Journal of South China University of Technology (Natural Science Edition), vol. 47, no. 03, pp. 1-8, 2019.

[4] T. T. Ha, “Optimizing the usage schedule for air conditioning load based on load aggregator,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 06, pp. 284-291, 2020.

[5] Y. L. Wang, Y. B. Tong, M. Huang, et al., “Research on Virtual Energy Storage Model of Air Conditioning Loads Based on Demand Response,” Power System Technology, vol. 41, no. 02, pp. 59-66, 2017.

[6] Y. B. Qibai, D. Wang, H. J. Jia, et al., “Demand Response Control Strategy for Central Air-conditioner Based on Temperature Adjustment of Partial Terminal Devices,” Automation of Electric Power Systems, vol. 39, no. 17, pp. 82-88, 2015.

[7] T. F. Lee, M. Y. Cho, Y. C. Hsiao, et al., “Optimization and Implementation of a Load Control Scheduler Using Relaxed Dynamic Programming for Large Air Conditioner Loads,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 2, pp. 691-702, 2008.

[8] C. W. Gao, Q. Y. Li, and Y. Li, “Bi-level Optimal Dispatch and Control Strategy for Air-conditioning Load Based on Direct Load Control,” Proceedings of the CSEE, vol. 34, no. 10, pp. 1546-1555, 2014.

[9] W. Ling, Y. Mao, and G. Kun, "Fast Community Detection Based on Integration of Non-cooperative and Cooperative Game," CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, Singapore: Springer, 2023, pp. 276-286.

[10] L. Ma, N. Lui, J. H. Zhang, et al., “Optimal Operation Model of User Group With Photovoltaic in the Mode of Automatic Demand Response,” Proceedings of the CSEE, vol. 36, no. 13, pp. 3422-3432 +3361, 2016.

[11] X.-F. Liu, B. –T. Gao, J. Luo, et al., “Non- coopera Non-Cooperative Gametive Game Based Hierarchical Dispatch Model of Residential Loads,” Automation of Electric Power Systems, vol. 41, no. 14, pp. 54-60, 2017.

[12] Y. Zhang, et al., "Impact of air-conditioning usage behavior of student groups on air-conditioning load simulation in university dormitories," Energy and Buildings, vol. 303, 2024, Art. no. 113765.

[13] S. –X. Wang, Z. –Q. Sun, and Z. Liu, “Co-scheduling Strategy of Home Energy for Smart Power Utilization,” Automation of Electric Power Systems, vol. 17, pp. 108-113, 2015.

[14] Y.-X. Liu, L. Guo, and C. –S. Wang, “Optimal Bidding Strategy for Microgrids in Electricity Distribution Market,” Power System Technology, vol. 08, pp. 71-78, 2017.

[15] M. R. Bussieck and A. Meeraus, "General algebraic modeling system (GAMS)," in Modeling Languages in Mathematical Optimization, J. Kallrath, (eds), Springer, 2004, pp.137-157.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9636

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved