TỔNG HỢP XANH VÀ TÍNH CHẤT QUANG PHỔ CỦA NANO BẠC SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT BÚP MÍT VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHÚNG | Mone | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP XANH VÀ TÍNH CHẤT QUANG PHỔ CỦA NANO BẠC SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT BÚP MÍT VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHÚNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/02/24                Ngày đăng: 29/02/24

Các tác giả

1. Phommaaxay Mone, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Hảo Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tổng hợp xanh các hạt nano kim loại đã nhận được sự quan tâm lớn trong công nghệ nano vì những ứng dụng kháng khuẩn và y sinh của chúng. Trong các hạt nano kim loại, nano bạc (AgNPs) đã nhận được sự chú ý đáng kể do những đặc tính độc đáo của chúng như độc tính thấp, năng suất cao, chi phí thấp, thân thiện với môi trường và sẵn có. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương pháp đơn giản và thân thiện môi trường trong việc tổng hợp các hạt nano bạc thông qua sự khử ion Ag+ bởi dịch chiết búp cây mít. Các hạt nano bạc tổng hợp được đặc trưng bằng phương pháp quang phổ UV-Vis, quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier, nhiễu xạ tia X và kính hiển vi điện tử truyền qua. Ảnh hưởng của độ pH, nhiệt độ, thời gian phản ứng và chiết xuất thực vật cũng như nồng độ bạc nitrat (AgNO3) đến tính chất quang phổ trong quá trình tổng hợp xanh của AgNPs cũng sẽ được trình bày. Các hạt AgNPs chế tạo được thể hiện khả năng kháng khuẩn cao đối với vi khuẩn Staphylococcus aureusBacillus cereus.

Từ khóa


Tổng hợp xanh; Hạt nano bạc; Búp mít; Chiết xuất thực vật; Hoạt tính kháng khuẩn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. E. Hulla, S. C. Sahu, and A. W. Hayes, “Nanotechnology: History and future,” Human & experimental toxicology, vol. 34, no. 12, pp. 1318-1321, 2015.

[2] K. N. Thakkar, S. S. Mhatre, and R. Y. Parikh, “Biological Synthesis of Metallic Nanoparticles,” Nanomedicine Nanotechnology Biology and Medicine, vol. 6, pp. 257-262, 2010.

[3] V. H. Nguyen, H. T. Do, P. H. Nguyen, X. H. Vu, T. H. Ngo, T. K. V. Nguyen, T. T. Pham, and V. T. Pham, “Green, facile and fast synthesis of silver nanoparticles by using solution plasma techniques and their antibacterial and anticancer activities,” RSC Advances, vol. 13, 2023, Art. no. 21838.

[4] V. H. Nguyen, H. T. Do, T. T. Truong, X. H. Vu, H. T. Nguyen, T. T. Pham, N. M. Phan, J. F. G. Zyla, and V. T. Pham, “High Thermal Conductivity of Green Nanofluid Containing Ag Nanoparticles Prepared by using Solution Plasma Process with Paramignya trimera Extract,” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 148, pp. 7579–7590, 2023.

[5] T. T. H. Le, T. H. Ngo, T. H. Nguyen, V. H. Hoang, V. H. Nguyen, and P. H. Nguyen, “Anti-cancer activity of green synthesized silver nanoparticles using Ardisia gigantifolia leaf extract against gastric cancer cells,” Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 661, pp. 99-107, 2023.

[6] P. Nie, Y. Zhao, and H. Xu, “Synthesis, applications, toxicity and toxicity mechanisms of silver nanoparticles: A review,” Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 253, 2023, Art. no. 114636.

[7] S. H. Lee and B. H. Jun, “Silver Nanoparticles: Synthesis and Application for Nanomedicine,” International Journal of Molecular Sciences, vol. 20, no. 4, 2019, Art. no. 865.

[8] S. Iravani, H. Korbekandi, S. V. Mirmohammadi, and B. Zolfaghari, “Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biological methods,” Research in Pharmaceutical Sciences, vol. 9, no. 6, pp. 385–406, 2014.

[9] D. Wakuda, K. S. Kim, and K. Suganuma, “Room temperature sintering of Ag nanoparticles by drying solvent,” Scripta Materialia, vol. 59, pp. 649–652, 2008.

[10] Z. Anna, S. Eva, Z. Adriana, G. Maria, and H. Jan, “Preparation of silver nanoparticles with controlled particle size,” Procedia Chemistry, vol. 1, pp. 1560–1566, 2009.

[11] M. M. Kholoud, E. Abou, A. Ala, and R. A. A. A. Abdulrhman, “Synthesis and applications of silver nanoparticles,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 3, pp. 135–140, 2010.

[12] Annu, S. Ahmed, G. Kaur, P. Sharma, S. Singh, and S. Ikram, “Fruit waste (peel) as bio-reductant to synthesize silver nanoparticles with antimicrobial, antioxidant and cytotoxic activities,” Journal of Applied Biomedicine, vol. 16, pp. 221–231, 2018.

[13] B. Laban, U. Ralević, S. Petrović, A. Leskovac, D. Vasić-Anićijević, M. Marković, and V. Vasić, “Green synthesis and characterization of nontoxic L-methionine capped silver and gold nanoparticles,” Journal of Inorganic Biochemistry, vol. 204, 2020, Art. no. 110958.

[14] C. Mony, P. Kaur, J. E. Rookes, D. L. Callahan, S. V. Eswaran, W. Yang, and P. K. Manna, “Nanomaterials for enhancing photosynthesis: interaction with plant photosystems and scope of nanobionics in agriculture,” Environmental Science: Nano, vol. 9, pp. 3659-3683, 2022.

[15] M. B. Trindade, J. L. S. Lopes, A. Soares-Costa, A. C. Moreira, R. A. Moreira, M. L. V. Oliva, and L. M. Beltramini, “Structural characterization of novel chitin-binding lectins from the genus Artocarpus and their antifungal activity," Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, vol. 1764, no. 1, pp. 146−152, 2006.

[16] A. Eve, A. A. Aliero, D. Nalubiri, D. Nalubiri, R. O. Adeyemo, S. A. Akinola, T. Pius, S. Nabaasa, S. Nabukeera, B. Alkali, and I. Ntulume, "In vitro antibacterial activity of crude extracts of artocarpus heterophyllus seeds against selected diarrhoea-causing superbug bacteria," The Scientific World Journal, vol. 2020, 2020, Art. no. 9813970.

[17] M. R. Fernando, N. Wickramasinghe, M. I. Thabrew, P. L. Ariyananda, and E.H. Karunanayake, "Effect of Artocarpus heterophyllus and Asteracanthus longifolia on glucose tolerance in normal human subjects and in maturity-onset diabetic patients," Journal of Ethnopharmacology, vol. 31, no. 3, pp. 277−282, 1991.

[18] S. C. Fang, C. L. Hsu, and G. C. Yen, "Anti-inflammatory effects of phenolic compounds isolated from the fruits of Artocarpus heterophyllus," Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 56, no. 12, pp. 4463−4468, 2008.

[19] A. Agarwal, A. Kumar, B. K. Singh, B. Singh, and N. Trivedi, "A review on extraction and phytochemical screening methods," Research in Pharmacy and Health Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 130−137, 2016.

[20] B. Jagtap and V. A. Bapat, "Green synthesis of silver nanoparticles using Artocarpus heterophyllus Lam. seed extract and its antibacterial activity," Industrial Crops and Products, vol. 46, pp. 132-137, 2013.

[21] N. Basavegowda, K. G. Dhanya, B. Tyliszczak, Z. Wzorek, and K. A. Sobczak, "One-step synthesis of highly-biocompatible spherical gold nanoparticles using Artocarpus heterophyllus Lam. (jackfruit) fruit extract and its effect on pathogens," Annals of Agricultural and Environmental Medicine, vol. 22, no. 1, pp. 84-89, 2015.

[22] R. R. Chavan, M. A. Bhutkar, and S. D. Bhinge, "Design, Synthesis, and Optimization of Silver Nanoparticles Using an Artocarpus heterophyllus Lam. Leaf Extract and Its Antibacterial Application," Nano Biomedicine and Engineering, vol. 15, vol. 3, pp. 239-252, 2023.

[23] A. K. M. A. Ullah, M. F. Kabir, M. Akter, A. N. Tamanna, A. Hossain, A. R. M. Tareq, M. N. I. Khan, A. K. M. F. Kibria, M. Kurasakid, and M. M. Rahman, "Green synthesis of bio-molecule encapsulated magnetic silver nanoparticles and their antibacterial activity," RSC Advances, vol. 8, pp. 37176-37183, 2018.

[24] O. Prakash, R. Kumar, A. Mishra, and R. Gupta, “Artocarpus heterophyllus (Jackfruit): An Overview,” Pharmacognosy Reviews, vol. 3, pp. 353–358, 2009.

[25] M. Pramanik and A. Bhaumik, “Self-assembled hybrid tinphosphonate nanoparticles with bimodal porosity: an insight towards the efficient and selective catalytic process for the synthesis of bioactive 1,4-dihydropyridines under solvent-free conditions,” Journal of Materials Chemistry A, vol. 1, pp. 11210–11220, 2013.

[26] M. Skiba, A. Pivovarov, V. Vorobyova, T. Derkach, and I. Kurmakova, “Plasma-chemical formation of silver nanoparticles: the silver ions concentration effect on the particle size and their antimicrobial properties,” Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 54, no. 2, pp. 311–318, 2019.

[27] M. Skiba, A. Pivovarov, A. Makarova, and V. Vorobyova, “Plasmochemical preparation of silver nanoparticles: thermodynamics and kinetics analysis of the process,” EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, vol. 2, no. 6, pp. 4–9, 2018.

[28] R. Kumar, P. Sharma, A. Bamal, S. Negi, and S. Chaudhary, “A safe, efficient and environment friendly biosynthesis of silver nanoparticles using Leucaena leucocephala seed extract and its antioxidant, antimicrobial, antifungal activities and potential in sensing,” Green Processing and Synthesis, vol. 6, pp. 449–459, 2017.

[29] T. Yin, H. W. Walker, D. Chen, and Q. Yang, “Influence of pH and ionic strength on the deposition of silver nanoparticles on microfiltration membranes,” Journal of Membrane Science, vol. 449, pp. 9–15, 2014.

[30] A. M. E. Badawy, T. P. Luxton, R. G. Silva, K. G. Scheckel, M. T. Suidan, and T. M. Tolaymat, “Impact of environmental conditions (pH, ionic strength, and electrolyte type) on the surface charge and aggregation of silver nanoparticles suspensions,” Environmental Science & Technology, vol. 44, pp. 1260–1266, 2010.

[31] M. Skiba and V. Vorobyova, “Green synthesis of silver nanoparticles using grape pomace extract prepared by plasma-chemical assisted extraction method,” Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 671, no. 1, pp. 142–151, 2018.

[32] I. Fernando and Y. Zhou, “Impact of pH on the stability, dissolution and aggregation kinetics of silver nanoparticles,” Chemosphere, vol. 216, pp. 297–305, 2019.

[33] A. Verma and M. S. Mehata, “Controllable synthesis of silver nanoparticles using Neem leaves and their antimicrobial activity,” Journal of Radiation Research and Applied Sciences, vol. 9, pp. 109-114, 2016.

[34] Y. Gou, R. Zhou, X. Ye, S. Gao, and X. Li, “Highly efficient in vitro biosynthesis of silver nanoparticles using Lysinibacillus sphaericus MR-1 and their characterization,” Science and Technology of Advanced Materials, vol. 16, 2015, Art. no. 015004.

[35] R. Seifipour, M. Nozari, and L. Pishkar, “Green Synthesis of Silver Nanoparticles using Tragopogon Collinus Leaf Extract and Study of Their Antibacterial Effects,” Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, vol. 30, pp. 2926–2936, 2020.

[36] D. Nayak, S. Ashe, P. R. Rauta, M. Kumari, and B. Nayak, “Bark extract mediated green synthesis of silver nanoparticles: Evaluation of antimicrobial activity and antiproliferative response against osteosarcoma,” Materials Science and Engineering: C, vol. 58, pp. 44-52, 2016.

[37] S. Raja, V. Ramesh, and V. Thivaharan, “Green biosynthesis of silver nanoparticles using Calliandra haematocephala leaf extract, their antibacterial activity and hydrogen peroxide sensing capability,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 10, pp. 253-261, 2017.

[38] J. S. Kim, E. Kuk, K. N. Yu, J.-H. Kim, S. J. Park, H. J. Lee, S. H. Kim, Y. K. Park, Y. H. Park, C.-Y. Hwang, Y.-K. Kim, Y.-S. Lee, D.H. Jeong, and M.-H. Cho, “Antimicrobial effects of silver nanoparticles,” Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, vol. 3, pp. 95–101, 2007.

[39] W. R. Li, X. B. Xie, Q. S. Shi, H. Y. Zeng, Y. S. Ou-Yang, and Y. B. Chen, “Antibacterial activity and mechanism of silver nanoparticles on Escherichia coli,” Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 85, pp. 1115–1122, 2010.

[40] M. R. Bindhu and M. Umadevi, “Synthesis of monodispersed silver nanoparticles using Hibiscus cannabinus leaf extract and its antimicrobial activity,” Spectrochimica Acta Part A, vol. 101, pp. 184–190, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9641

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved