ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SINH KHÍ HẬU DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | Ngân | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SINH KHÍ HẬU DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/01/24                Ngày hoàn thiện: 29/02/24                Ngày đăng: 29/02/24

Các tác giả

Phan Kim Ngân Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


GIS (hệ thống thông tin địa lý) được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ công tác điều tra, quản lý tài nguyên. Trong lĩnh vực địa lý du lịch, GIS được ứng dụng nhằm thành lập các bản đồ phân hóa cảnh quan tự nhiên làm cơ sở để đánh giá khả năng khai thác du lịch của các điều kiện tự nhiên, thể hiện sự phân bố của các tài nguyên du lịch văn hóa cũng như các thành phần cấu thành nên hoạt động du lịch… Trên cơ sở dữ liệu bản đồ nền thành phố Đà Nẵng, các dữ liệu đặc trưng khí hậu của thành phố Đà Nẵng và các điều kiện sinh khí hậu phù hợp với hoạt động du lịch, bài viết đã xác định hệ thống chỉ tiêu phân loại sinh khí hậu du lịch, ứng dụng GIS và phần mềm ArcGis 10.8 để thành lập các bản đồ thành phần của khí hậu bao gồm bản đồ nhiệt độ trung bình năm, bản đồ phân bố lượng mưa cả năm; tích hợp, chồng xếp để thành lập bản đồ sinh khí hậu du lịch thành phố Đà Nẵng. Kết quả cho thấy thành phố Đà Nẵng có tài nguyên sinh khí hậu đa dạng với 30 khoanh vi thuộc 11 loại sinh khí hậu. Việc thành lập bản đồ sinh khí hậu với các đơn vị sinh khí hậu là cơ sở để nghiên cứu, đánh giá tài nguyên phục vụ phát triển các loại hình du lịch tại thành phố.

Từ khóa


Sinh khí hậu; Bản đồ sinh khí hậu; GIS; Du lịch; Đà Nẵng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. Q. Le et al., “Applying GIS in building maps for rice land affected by rising sea levelapplying in coastal areas of Phu Yen province,” Hue University Journal of Science, vol. 74B, no. 5, pp. 17-24, 2012.

[2] P. T. Bui and H. T. L. Nguyen, “Application GIS in research district land changes,” the Journal of Geodesy and Cartography, no. 18. pp. 52-57, 2013.

[3] T. C. Pham, “Application of GIS/GPS in forest loss management in Vietnam,” Proceedings of the Annual Scientific Conference of Thuy Loi University, 2014, pp. 20-22.

[4] A. L. Vu and P. T. M. Le, “Application of GIS in assessing the impact of air pollution in Thanh Xuan District,” Proceedings of the Conference: Basic Research in Earth Science and Environment, 2019, pp. 226-229.

[5] H. A. Hoang, “GIS application for mapping surface water pollution in Cam Pha city, Quang Ninh province,” VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 32, no. 15, pp. 215-223, 2016.

[6] N. M. Do et al., “Application of GIS and Analytic Hierarchy Process (AHP) method to establish map of landslide susceptibility in Xin Man district, Ha Giang province, Vietnam,” VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, vol. 32, no. 2S, pp. 206-216, 2016.

[7] D. T. Tran, “Application of GIS for managing changes of land parcels,” Science and Technology Development Journal, vol. 13, no. K1, pp. 77-83, 2010.

[8] Y. T. H. Nong and H. H. Nguyen, “Application of GIS and spatial interpolation algorithm to construct water quality maps in mining areas of Hoanh Bo district, Quang Ninh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 169, no. 09, pp. 75-80, 2017.

[9] V. K. Nguyen, “Blocllmatlc study of human applled to development of tourism, rest-care and planning llfe population in Vietnam,” Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 22, no. 2, pp. 150-155, 2000.

[10] V. K. Nguyen, “Using the weighted classification method to evaluate bioclimatic conditions for tourism and concevales-cence (in some tourism centers of Vietnam),” Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 34, no. 4, pp. 356-362, 2008.

[11] O. T. K. Hoang, “Assessment of tourism resources and bioclimatic conditions for tourism development in the Southern region of Vietnam,” Doctoral thesis in Geography, Graduate University of Science and Technology, Hà Nội.

[12] V. K. Nguyen et al., “Bioclimatic mapping for tourism in Binh Dinh province,” Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment, vol. 128, no. 4A, pp. 35-49, 2019.

[13] H. H. Pham, H. T. Nguyen, and K. N. Nguyen, Landscape theory of properly-used natural resources, environmental protection of the territory in Viet Nam, Education Publisher, Ha Noi, 1997.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9660

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved