NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Minh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC DIỄN ĐÀN XÃ HỘI TRÊN FACEBOOK CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/05/19                Ngày đăng: 29/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Minh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Ngô Thu Huyền, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, giới trẻ bao gồm cả sinh viên đã phát triển cách dùng ngôn ngữ trên các mạng xã hội như Facebook theo cách riêng của mình, trong đó, việc sử dụng tiếng Anh trong các đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành một phần giao tiếp của họ và cũng là một thực tế mới khá thú vị. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến hiện tượng này. Bài báo này nghiên cứu việc sử dụng tiếng Anh của sinh viên trong các diễn đàn xã hội trên Facebook của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; đồng thời tìm hiểu quan điểm của sinh viên về việc tiếng Anh được sử dụng trên các mạng xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng phân tích chất lượng sử dụng tiếng Anh của sinh viên và đưa ra những thảo luận có thể đem lại những cái nhìn sâu sắc hơn về hiện tượng này. Bài báo hi vọng sẽ khơi gợi cho những nghiên cứu có hệ thống hơn về việc sử dụng tiếng Anh trên các diễn đàn xã hội của Việt Nam như một hiện tượng ngôn ngữ và xã hội. 


Từ khóa


diễn đàn xã hội trên Facebook, việc sử dụng tiếng Anh của sinh viên, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Vu Hai Ha, “Why do young people in Vietnam use expletive words while speaking Vietnamese?” Education Research, Vol. 30, No. 2, pp. 11-18, 2014.

[2]. Educause, “7 Things you should know about Facebook”, Educause Learning

Initiative, 2006, Retrieved from http://net. educause.edu/ir/library/pdf/ELI7017.pdf.

[3]. Golder, S. A., Wilkinson, D., & Huberman, B. A., “Rhythms of social interaction”, In C. Steinfeld, B. T. Pentland, M.

Ackerman, & N. Contractor (Eds.), Communities and technologies:

Proceedings of the third communities and technologies conference, pp. 41–66).

London: Springer-Verlag Limited, 2007.

[4]. Stutzman, F., An evaluation of identity-sharing behavior in social network

communities. International Digital and Media Arts Journal, 3(1), 2006. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.617&rep=rep1&type=pdf

[5]. Cava, M. D., How Facebook changes our lives, 2014, Retrieved from https://www. usatoday.com/story/tech/2014/02/02/facebook-turns-10-cultural-impact/5063979/

[6]. Bachman, L. F. & Palmer, A. S., Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press, 1996.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.977

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved