NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHOTOGRAMMETRY TÁI HIỆN CÁC HIỆN VẬT LỊCH SỬ TẠI BẢO TÀNG MỸ SƠN TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU | Thịnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHOTOGRAMMETRY TÁI HIỆN CÁC HIỆN VẬT LỊCH SỬ TẠI BẢO TÀNG MỸ SƠN TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/05/24                Ngày hoàn thiện: 10/06/24                Ngày đăng: 11/06/24

Các tác giả

Đặng Trường Thịnh Email to author, 1) Trường Đại học Văn Lang, 2) Trường Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multi-media

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tính ứng dụng của phương pháp photogrammetry trong việc tái hiện các hiện vật lịch sử tại bảo tàng Mỹ Sơn dưới dạng mô hình 3D. Bằng cách triển khai lý thuyết photogrammetry, thu thập và phân tích hình ảnh, cũng như tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu nhằm hoàn thiện quy trình ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa. Kết quả nghiên cứu cung cấp kiến thức sâu rộng về photogrammetry và chỉ ra những ưu điểm của công nghệ này trong việc tái hiện các hiện vật lịch sử. Ngoài ra, mô hình 3D cũng có thể được sử dụng để nghiên cứu, phân tích và truyền bá di sản văn hóa một cách hiệu quả. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một quy trình thực tiễn để áp dụng photogrammetry trong việc tái tạo các hiện vật lịch sử tại bảo tàng Mỹ Sơn. Quy trình này bao gồm các bước như thu thập dữ liệu hình ảnh, xử lý và tích hợp dữ liệu, tạo mô hình 3D, và xuất bản mô hình. Quy trình này góp phần cung cấp một giải pháp hiệu quả để bảo tồn và truyền bá di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về lịch sử của các nhà khoa học, học giả và công chúng.

Từ khóa


Bảo tàng Mỹ Sơn; Photogrammetry; Di vật lịch sử ở Mỹ Sơn; Phép chiếu đa chiều; Phân tích ảnh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. Loganatharaj, A. M. Ganeshamoorthy, and A. Paramasivam, "Photogrammetric 3D Reconstruction of Tanjore Big Temple, India," Heritage, vol. 6, no. 1, pp. 275–293, Jan. 2023, doi: 10.3390/heritage6010015.

[2] A. Falquet, S. Yastikli, and Y. Arayici, "Integrating Photogrammetry with HBIM for Cultural Heritage Representation," Sustainability, vol. 14, no. 12, p. 7455, Jun. 2022, doi: 10.3390/su14127455.

[3] S. Gonizzi Barsanti, G. Caroti, N. Piemonte, and J. Teixidó Estudis, "Heritage3D: Photogrammetric Acquisition and 3D Reconstruction of Immovable Cultural Heritage," Remote Sens., vol. 14, no. 6, p. 1470, Mar. 2022, doi: 10.3390/rs14061470.

[4] R. S. Adhikari, H. Moreira, and J. F. C. A. Oliveira, "Digital photogrammetric documentation and 3D reconstruction of heritage buildings in India," Heritage, vol. 5, no. 1, pp. 367–393, Mar. 2022, doi: 10.3390/heritage5010020.

[5] Ö. Demirel, "Photogrammetric survey for 3D reconstruction of historical buildings in Safranbolu, Turkey," Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., vol. XLVI-M-1-2022, pp. 191–198, Jun. 2022, doi: 10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2022-191-2022.

[6] L. Carini and G. Rizzi, "Digital 3D reconstruction of archaeological Heritage monuments using photogrammetry," Journal of Cultural Heritage, vol. 47, pp. 83–93, 2021.

[7] F. Chiabrando, A. Spanò, F. G. Tonolo, and N. Testa, "Dealing with Shadows in Photogrammetric 3D Reconstruction," ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., vol. V-2-2022, pp. 157–164, 2022.

[8] E. M. Mikhail, J. S. Bethel, and J. C. McGlone, Introduction to Modern Photogrammetry. Wiley, 2001.

[9] P. Wolf, B. DeWitt, and B. Wilkinson, Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, 4th ed. New York: McGraw Hill, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10296

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved