CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ SỰ HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MỐI QUAN HỆ ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN | Giang | TNU Journal of Science and Technology

CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ SỰ HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MỐI QUAN HỆ ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/05/19                Ngày đăng: 10/05/19

Các tác giả

1. Bùi Thị Kiều Giang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thúy Nga, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét sự hài hoà cách quản lý lớp học của giảng viên và mối quan hệ giảng viên – sinh viên ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Cách quản lý lớp học được phân loại thành: cách quản lý độc đoán, chuyên quyền, dân chủ và trao quyền tự quyết. Phương pháp định lượng được sử dụng trong nghiên cứu nhằm xác định mô tả sơ lược đối tượng nghiên cứu, cách quản lý lớp học, mối quan hệ giảng viên – sinh viên và kết quả học tập của sinh viên. Đối tượng nghiên cứu là giảng viên và sinh viên tại Đại học Thái Nguyên trong năm học 2018-2019. Tổng số 1.703 sinh viên và 92 giảng viên được lựa chọn thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giảng viên xác định giới hạn và kiểm soát đối với sinh viên nhưng đồng thời khuyến khích sự tự do của sinh viên. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự liên hệ giữa mối quan hệ giảng viên – sinh viên với cách quản lý lớp học, điều này ảnh hưởng đến cách giảng viên tổ chức hoạt động giảng dạy trên lớp. Ngoài ra, sự hài hoà của mối quan hệ giảng viên – sinh viên hàm ý rằng mối quan hệ đó càng hài hoà bao nhiêu thì kết quả học tập của sinh viên càng tốt bấy nhiêu. Nói tóm lại sinh viên có thể học được nhiều hơn khi mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên có sự đồng thuận. 


Từ khóa


Cách quản lý độc đoán; cách quản lý chuyên quyền; cách quản lý dân chủ; cách quản lý trao quyền tự quyết

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Williams, M. and Burden, R., Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[2]. Norris J. A., Looking at Classroom Management Through a Social and Emotional Learning Lens. Classroom Management in a Diverse Society. Vol. 42, Iss. 4, pp. 313-318, 2003. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4204_8

[3]. Latham, G. I., Behind the schoolhouse door: Eight skills every teacher should have. In G.I. Latham, Behind the schoolhouse door: Managing chaos with science, skills, and strategy (pp. 11-41). North Logan, UT: P & T Ink. 2002.

[4]. Charles C. M., Today's best classroom management strategies: paths to positive discipline. Boston: Pearson/Allyn Bacon, 2008.

[5]. Jerry D. L., Three Approaches to Classroom Management: Views from a Psychological Perspective. The Educational Forum. Vol 48, Iss. 1. pp. 124-125, 1982. https://doi.org/10.1080/00131728309335886

[6]. Given L. M., Convenience Sample. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications, 2008. https://doi.org/10.4135/9781412963909.n68

[7]. Dunbar, C. Jr., Classroom Management (Monograph). East Lansing, MI. Michigan State University Outreach, 2004.

[8]. Emmer, E., & Aussiker, A., School and classroom discipline pro- grams: How well do they work? In O. C. Moles (Ed.), Student discipline strategies: Research and practice (pp. 129–166). Albany, NY: SUNY Press, 1990.

[9]. Jones, F., & Jones, L.S., Comprehensive Classroom management. Boston: Allyn & Bacon, 2001.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.333

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved