CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO QUAN ĐIỂM BÌNH ĐẲNG GIỚI | Cương | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO QUAN ĐIỂM BÌNH ĐẲNG GIỚI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Hoàng Thị Cương Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý trong các trường Đại học theo quan điểm bình đẳng giới gồm (1) yếu tố khách quan: yêu cầu của xã hội, cơ chế chính sách và văn hóa. (2) yếu tố chủ quan: Nhận thức của nữ cán bộ quản lý về vai trò trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, phẩm chất và năng lực của nữ cán bộ quản lý, những thuận lợi và khó khăn của nữ cán bộ khi tham gia công tác quản lý.


Từ khóa


nữ cán bộ quản lý, phát triển đội ngũ, bình đẳng giới, phụ nữ Việt Nam, trường Đại học.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved