PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN DO HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TIẾN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN | Hội | TNU Journal of Science and Technology

PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN DO HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TIẾN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/08/19                Ngày hoàn thiện: 03/09/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Hội Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Hưng Thịnh, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Hòa giải viên lao động là chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân do hòa giải viên lao động tiến hành vẫn bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm; tiêu chuẩn hòa giải viên lao động; thủ tục hòa giải; hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ; giá trị pháp lý của biên bản hòa giải thành. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân do hòa giải viên lao động tiến hành như: Thành lập trung tâm hòa giải và cấp thẻ hòa giải viên lao động; nâng cao tiêu chuẩn hòa giải viên lao động; thủ tục hòa giải tự nguyện; mở rộng quyền của hòa giải viên lao động khi xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ... Bài viết có giá trị tham khảo nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân do hòa giải viên lao động tiến hành. 


Từ khóa


Luật kinh tế; luật lao động; hòa giải viên lao động; tranh chấp lao động; hoàn thiện.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Vũ Thị Thu Hiền, “Hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở - Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn áp dụng”, Tạp chí nghề luật, Số 6, 2006.

[2]. Đào Xuân Hội, “Khái niệm, đặc điểm của hòa giải tranh chấp lao động”, Tạp chí Luật học, Số 9, tr. 23-31, 2017.

[3]. Khoản 1 Điều 198, Khoản 1 Điều 200, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 203 Bộ luật Lao động năm 2012.

[4]. Điều 7 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

[5]. Trịnh Thị Thu Hà, So sánh pháp luật Việt Nam và Trung Quốc về giải quyết tranh chấp lao động, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 50, 2009.

[6]. Điểm c khoản 1 Điều 196 Bộ luật Lao động năm 2012.

[7]. Điều 47 Luật về giải quyết tranh chấp lao động năm 2004 của Indonesia; Điều 23 Luật nghiệp đoàn năm 1949 của Nhật Bản; Điều 312 Bộ luật Lao động năm 199 của Campuchia.

[8]. Chang-Hee Lee, Chuyên gia cao cấp của ILO về Quan hệ lao động và Đối thoại xã hội, Báo cáo kết quả khảo sát của nhóm chuyên gia ILO về đình công và quan hệ lao động ở Việt Nam, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved