THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN | Giới | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/20                Ngày hoàn thiện: 26/05/20                Ngày đăng: 29/05/20

Các tác giả

1. Ngô Văn Giới Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Cao Minh Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
3. Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn phát chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại huyện Điện Biên chủ yếu từ hộ gia đình, với hệ số phát thải là 0,488 kg/người/ngày, trung bình là 56,499 tấn/ngày, thành phần CTRSH chủ yếu là chất thải rắn (CTR) hữu cơ, chiếm khoảng 70%. Lượng phát sinh CTRSH của huyện được dự báo tới năm 2025 là 59.937 kg/ngày và năm 2030 là 61.393 kg/ngày. Lượng CTRSH được ước tính đến năm 2025 sẽ tăng 1,07 lần và năm 2030 sẽ tăng 1,09 lần so với năm 2017. Công tác quản lý CTRSH còn có một số tồn tại như: Thiết bị thu gom đã cũ; dụng cụ bảo hộ lao động còn thiếu; mới bố trí được 70 điểm tập kết rác thải trên 12 xã, còn 13 xã vùng ngoài chưa có điểm tập kết, rác thải chưa được thu gom xử lý. Chưa triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với CTR. Phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai và chưa có cơ chế bắt buộc. Để quản lý tốt CTRSH tại khu vực nghiên cứu cần áp dụng đồng bộ một số giải pháp như: giải pháp về chính sách, kinh tế, giải pháp công nghệ xử lý và giải pháp về tuyên truyền giáo dục.


Từ khóa


Chất thải rắn; quản lý môi trường; chất thải; ô nhiễm; hệ số phát thải.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Natural Resources and Environment, National report on environmental status 2011-2015, Chapter 3: Generation and treatment of solid waste, 2015.

[2]. K. Silpa, L. Yao, P. Bhada-Tata, and F. Van Woerden, What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank, 2018.

[3]. Department of Natural Resources and Environment, Report No. 146/BC-STNMT dated June 28, 2019 on solid waste management in Dien Bien province, 2019.

[4]. Dien Bien District People's Committee, Report No. 189/BC-UBND dated June 26, 2019, Solid waste management in Dien Bien district, 2019

[5]. Statistical Office of Dien Bien Province, Statistical Yearbook of Dien Bien Province in 2018. Statistical Publishing House, 2019.

[6]. Dien Bien Provincial People's Committee, Decision No. 42/2018/QD-UBND dated November 14, 2018 Promulgating the Regulation on management of domestic solid waste in Dien Bien province, 2018.

[7]. Dien Bien Provincial People's Committee, Decision No. 46/2017/QD-UBND dated February 2, 2017 on the application of fees and charges under the decision of the People's Council in Dien Bien province, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved