KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN KHE GIANG, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN KHE GIANG, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/20                Ngày hoàn thiện: 21/05/20                Ngày đăng: 25/05/20

Các tác giả

1. Cao Trường Sơn Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Nguyễn Thế Bình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Thị Minh Thanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. Lương Đức Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Nguyễn Thanh Lâm, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi trường

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2019 tại nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang nhằm chỉ ra các tác động môi trường và việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của nhà máy trong thực tế. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: rà soát tài liệu; khảo sát nhà máy; phỏng vấn người chủ chốt; lấy mẫu và phân tích môi trường; so sánh với các chuẩn mực kiểm toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tác động thực tế của nhà máy đến môi trường xung quanh không đáng kể khi chất lượng môi trường đất, nước dưới đất và không khí đều còn rất tốt. Tuy nhiên, môi trường nước mặt trong phạm vi 500 m xung quanh nhà máy bị ô nhiễm nhẹ bởi các chất hữu cơ (COD, BOD và Amoni vượt quá ngưỡng cho phép của QCVN08:2015). Hệ thống quản lý môi trường của nhà máy còn một số hạn chế như: xử lý nước thải chưa bảo đảm; thay đổi quy trình đốt rác nhưng chưa báo cáo cơ quan quản lý; hệ thống lưu trữ chất thải nguy hại chưa đúng quy định; một số văn bản quy định về nội quy bảo vệ môi trường, các quy trình chuẩn, an toàn lao động, sổ ghi chép nhật ký vận hành hệ thống môi trường, biên bản giao ca chưa được chuẩn hóa.


Từ khóa


Môi trường; kiểm toán môi trường; tác động môi trường; nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang; thành phố Uông Bí

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. N. A. Nguyen, and T. S. Cao, “Mechanism to support small and medium-sized enterprises in conducting environmental audits of some countries in the world and lessons learned for Vietnam,” (In Vietnamese), Journal of Environmental, vol. 15, no. 11/2014, pp. 54-55, 2014.

[2]. MONRE of Vietnam, “Report: building process of environmental audits for businesses in Vietnam” (In Vietnamese), Hanoi, 2016.

[3]. T. V. A. Pham, and V. T. Hoang, “Initial application of environmental impact audit for Nam Dinh Textile and Garment Corporation in Hoa Xa Industrial Park,” (In Vietnamese), Journal of Environment, vol. 2/2017, pp. 25-28, 2017.

[4]. T. V. A. Pham, and D. K. Nguyen, “Environmental impact audit of Nui Seu limestone quarry, Luong Son district, Hoa Binh province,” (In Vietnamese), Journal of Earth sciences and Environmental, vol. 32, no. 1S, pp. 6-8, 2016.

[5]. Viet Long Investment and Construction Joint Stock Company, Environmental Impact Assessment Report: Investment project to build a solid waste and renewable material treatment plant with a capacity of 200 tons per day and night, Quang Ninh, 2015.

[6]. MONRE of Vietnam, National Environmental Status Report in 2017. Topic: Waste management (in Vietnamese), Hanoi, 2017.

[7]. H. K. Nguyen, Environment of waste burial sites and garbage water treatment techniques. Science and Technology Publishing House (In Vietnamese), 2009.

[8]. T. M. Ngo, and Q. L. Bui, “Research the composition and usage of ash and slag from domestic waste incinerator to electricity generation,” (In Vietnamese), Journal of Science and Technology of Irrigation and Environment, vol. 12, no. 48, pp. 50-56, March 2015.

[9]. Ministry of Construction of Vietnam, QCVN07-07/BXD/2016 on technical infrastructure works, lighting works (In Vietnamese), Hanoi, 2016.

[10]. MONRE of Vietnam, Circulars 36/2015/BTNMT on hazardous waste management (In Vietnamese), Hanoi, 2015.

[11]. Ministry of Science and technology of Vietnam, TCVN ISO 14001:2015 Environmental management system - Requirements and implementation instructions (In Vietnamese), Hanoi, 2015.

[12]. O. Boiral, L. Guillaumie, H. I. Saizarbitoria, and C. V. T. Tene, “Adoption and Outcomes of ISO 14001: A Systematic Review,”International Journal of ManagementReviews, vol. 20, no. 2, pp. 411-432, April 2018.

[13]. MONRE, Circulars 27/2015/BTNMT on making reports of strategic environmental impact assessment, environmental impact assessments, and environmental protection plans (In Vietnamese), Hanoi, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved