NGHĨA CỦA TỪ “ALLER” TRONG TIẾNG PHÁP VÀ TỪ “ĐI” TRONG TIẾNG VIỆT - LỖI SAI HAY MẮC PHẢI CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN KHI SỬ DỤNG TỪ “ALLER” | Nga | TNU Journal of Science and Technology

NGHĨA CỦA TỪ “ALLER” TRONG TIẾNG PHÁP VÀ TỪ “ĐI” TRONG TIẾNG VIỆT - LỖI SAI HAY MẮC PHẢI CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN KHI SỬ DỤNG TỪ “ALLER”

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/06/20                Ngày hoàn thiện: 30/12/20                Ngày đăng: 31/12/20

Các tác giả

1. Hoàng Thu Nga Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Trường Sinh, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sinh viên không chuyên học tiếng Pháp ngoại ngữ hai tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên mắc khá nhiều lỗi trong cách sử dụng từ “aller”. Vì vậy nghiên cứu hướng tới làm rõ các nghĩa của từ “aller” trong tiếng Pháp và của từ tương đương “đi” trong tiếng Việt. Đồng thời nghiên cứu tiến hành khảo sát hơn 100 bài viết và tổng hợp số liệu để tìm ra các lỗi khi sử dụng từ này của người học. Các lỗi chủ yếu là lỗi ngữ pháp về chia động từ và lỗi từ vựng do hiểu sai nghĩa của từ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm giúp người học hạn chế mắc lỗi khi sử dụng từ “aller” trong các bài diễn đạt viết.


Từ khóa


nghĩa của từ "aller"; nghĩa của từ "đi"; lỗi sai; sinh viên không chuyên; diễn đạt viết.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. N. H Phan, “A Contrastive Analysis of some French-Vietnamese Polysemantic Verbs of Motion and an Evaluation of Vietnamese Studentsʼ Ability of Understanding Polusemy,” VNU Journal of Foreign Studies,, vol. 29, no. 3, pp. 16-23, 2013.

[2]. T. T. G Do, “Situation and solutions to improve the quality of teaching French for business at Foreign trade university,” VNU Journal of Foreign Studies, no. 2, pp. 128-144, 2020.

[3]. M. P. Ha, “An investigation into French vocabulary teaching techniques for students in French Departement in Hanoi University of Education” The Vietnam Journal of Education, no.479, pp. 39-43, 2020.

[4]. T. T. H Nguyen, “The status of learning French as the second language of the students of the Foreign Language Department, Quy Nhon University,” Journal of Science – Quy Nhơn University, no. 2, pp. 95-101, 2020.

[5]. T. K. Dang, and T. T. V. Ngo, “Designing and applying language games in teaching French to non-major classes at school of foreign languages – Thainguyen University,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 206, no. 13, pp. 19-24, 2019.

[6]. D. Clément-Rodriguez, A. Lombardini, ABC Delf A2 200 exercises. CLE International, 2013, pp. 108-110.

[7]. K. K. Le, French-Vietnamese Dictionary, Social Science Publisher, (in Vietnamese), 1997.

[8]. Vietnam Communication Joint Stock Company, “Aller”, “Đi”, 2011. [Online]. Available: http://tratu.soha.vn. [Accessed Jun. 10, 2020].

[9]. L. T. Nguyen, Questions about Vietnamese-French contrastive linguistics. Hanoi National University Publisher, (in Vietnamese), 2006.

[10]. Publisher society synonymo. [Online]. Available: http://www.synonymo.fr [Accessed Jun. 12, 2020]

[11]. Larousse Edition Society. [Online]. Available: http://www.larousse.fr. [Accessed Jun. 12, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved