HIỆU CHỈNH SAI SỐ MÔ HÌNH VỎ MỎNG THÔNG QUA VÉC TƠ TỪ TRƯỜNG VÀ TỪ THẾ VÔ HƯỚNG BẰNG CÔNG THỨC BÀI TOÁN CON | Vương | TNU Journal of Science and Technology

HIỆU CHỈNH SAI SỐ MÔ HÌNH VỎ MỎNG THÔNG QUA VÉC TƠ TỪ TRƯỜNG VÀ TỪ THẾ VÔ HƯỚNG BẰNG CÔNG THỨC BÀI TOÁN CON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/11/20                Ngày hoàn thiện: 28/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

1. Đặng Quốc Vương Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Bùi Minh Định, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Mục đích của bài báo này là dựa trên công thức bài toán con với véc tơ từ trường và từ thế vô hướng để tính toán và mô phỏng sự phân bố của trường (từ trường, từ thế vô hướng, dòng điện xoáy và tổn hao công suất) xuất hiện trong mô hình vỏ mỏng dẫn từ, nơi mà được xem như là rất khó có thể áp dụng trực tiếp công thức phương pháp phần tử hữu hạn để thực hiện. Kịch bản của phương pháp cho phép ghép “couple” các bài toán con với hai bước:  Một bài toán với mô hình đơn giản các cuộn dây và miền mỏng dẫn từ được xem xét trước. Bài toán tiếp theo bao gồm một hoặc hai miền dẫn thực tế  được đưa vào để cải thiện/hiệu chỉnh sai số xuất hiện gần cạnh và góc của miền mỏng dẫn từ. Tất cả các bước đều được giải độc lập với các lưới và miền khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc chia giảm được thời gian tính toán cho mỗi một tiến trình.


Từ khóa


Công thức từ trường; phương pháp phần tử hữu hạn; phương pháp bài toán con; bài toán từ động; dòng điện xoáy; từ thế vô hướng; tổn hao công suất

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. S. Koruglu, P. Sergeant, R. V. Sabarieqo, V. Q. Dang, and M. De Wulf, “Influence of contact resistance on shielding efficiency of shielding gutters for high-voltage cables,” IET Electric Power Applications, vol. 5, no. 9, pp. 715-720, 2011.

[2]. V. Q. Dang, P. Dular, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl, and C. Geuzaine, “Subproblem approach for Thin Shell Dual Finite Element Formulations,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no. 2, pp. 407-410, 2012.

[3]. P. Dular, V. Q. Dang, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl, and C. Geuzaine, “Correction of thin shell finite element magnetic models via a subproblem method,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 47, no. 5, pp. 158-161, 2011.

[4]. Velasco, F. Henrotte, and C. Geuzaine, "Finite-Element Modeling of Thin Conductors in Frequency Domain," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 56, no. 4, pp. 1-4, 2020, doi: 10.1109/TMAG.2019.2955514.

[5]. Q. V. Dang, “Improved error of electromagnetic shielding problems by a two-process coupling subproblem technique,” Science & Technology Development Journal, vol. 23, no. 2, pp. 524-527, 2020, doi: 10.32508/stdj.v23i2.2054.

[6]. V. Q. Dang, P. Dular, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl, and C. Geuzaine, “Subproblem Approach for Modelding Multiply Connected Thin Regions with an h-Conformal Magnetodynamic Finite Element Formulation,” EPJ AP., vol. 64, no. 2, pp. 24516p1-24516p7, 2013.

[7]. Q. V. Vuong, “Robust Correction Procedure for Accurate Thin Shell Models via a Perturbation Technique,” Engineering, Technology & Applied Science Research, vol. 10, no. 3, pp. 5832-5836, 2020.

[8]. Q. V. Dang, “Modeling of Magnetic fields and Eddy current losses in Electromagnetic Screens by a Subproblem Method”, TNU Journal of Science and Technology, vol. 192, no. 16, pp. 7-12, 2018.

[9]. G. Kovacs, and M. Kuczmann, Solution of the TEAM workshop problem No.7 by the finite Element Method, International Compumag Society Board, 2011, pp. 1-15.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3767

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved