NGHIÊN CỨU LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày hoàn thiện: 25/08/18                Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Vũ Quốc Thắng Email to author, Bộ Y tế

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành để xác định và đánh giá ưu thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại thành phố Hà Nội. Từ phân tích về hồ sơ của các ngân hàng thương mại tại thành phố Hà Nội; các yếu tố khác nhau của lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực; Công nghệ; Dịch vụ khách hàng; Sự đa dạng của sản phẩm; Mạng lưới phân phối. Nghiên cứu được coi là vấn đề để tìm ra vấn đề. Phương pháp mô tả được sử dụng bởi một cuộc khảo sát tổng cộng 646 người trả lời (386 lãnh đạo ngân hàng và 250 khách hàng).  Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại thành phố Hà Nội với các yếu tố khác nhau như dịch vụ khách hàng; Sự đa dạng của sản phẩm; Mạng lưới phân phối. Kết quả nghiên cứu là, các ngân hàng thương mại tại Hà Nội có lợi thế rõ ràng về: (1) dịch vụ khách hàng, (2) mạng lưới chi nhánh và số máy ATM, (3) danh mục sản phẩm. Những hạn chế hiện tại của các ngân hàng thương mại ở Hà Nội là nguồn nhân lực không đủ kỹ năng, đặc biệt là khó kiểm soát về đạo đức, năng lực ngoại ngữ. Tác giả cũng đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh và cải thiện những hạn chế để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho việc đa dạng các sản phẩm: Thúc đẩy đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng mới; Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin; Phát triển một hệ thống quản lý nội bộ. Để nâng cao năng lực quản lý của các ngân hàng: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; Nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực; Tổ chức các khóa đào tạo riêng cho các nhà quản lý và cộng tác viên với các ngân hàng nước ngoài; Nâng cao chất lượng giao dịch trực tiếp với khách hàng; Đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý giao dịch; Khai thác lợi ích của hệ thống mới để nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống; Chú ý đến tiện ích của dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng.


Từ khóa


Lợi thế cạnh tranh, ngân hàng thương mại, khách hàng, năng lực, mạng lưới.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


1. Michael E. Porter (1985), Competitive Advantage, New York: Free Press.

2. https://www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp

3. International Monetary Fund, World Economic Outlook: A Study by the Staff, Washington, various issues; and IMF staff estimates.

4. http://www.antconsult.vn/news/banking-sector-in-vietnam.html


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved