ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Châu | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Bùi Ngọc Châu Email to author, Ban Kinh tế Trung ương

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành để phân tích đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của họ đối với Dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng số 397 người là các khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế được lựa chọn điều tra. Kết quả nghiên cứu thu được từ phân tích số liệu chỉ ra rằng mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ thanh toán quốc tế ở mức trung bình. Để tăng mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ thanh toán quốc tế, các ngân hàng thương mại tại Hà Nội nên chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao.


Từ khóa


Đánh giá của khách hàng, chất lượng dịch vụ; sự hài lòng của khách hàng; thanh toán quốc tế; ngân hàng thương mại.

Tài liệu tham khảo


1. Aghdaie ASF, Faghani F (2012), “Mobile banking service quality and customer satisfaction”, International Journal Management Business Research, Vol 2, pp. 351-361.

2. Zeithaml, V. and Bitner, M. (2003), Service Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill, New York.

3. Parasuraman, A, Ziethaml, V. and Berry, L.L., "SERVQUAL: A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality', Journal of Retailing, Vo. 62, no. 1, 1988, pp 12-4.

4. Lau MM, Cheung R, lan AYC, Chu YT (2013) “Measuring service quality in the banking industry: A Hong Kong based study”. Contemporary Management Research, Vol. 9. Pp 263-282.

5. Parasuraman, A, Ziethaml, V. and Berry, L.L., "SERVQUAL: A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality', Journal of Retailing, Vo. 62, no. 1, 1988, pp 12-4.

6. Singh, J. (1988), “Consumer complaint intentions and behavior: definitional and taxonomical issues”, Journal of Marketing, Vol. 52 No. 1, pp. 93-107


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved