MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Thúy | TNU Journal of Science and Technology

MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Ngô Thị Mỹ Thúy Email to author, Trường Đại học Tài chính - Marketing, TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Quản lý tài chính là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nghiên cứu này được thiết kế để thiết lập mối quan hệ quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân tố là hệ thống thông tin kế toán, quản lý tiền mặt, quản lý nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản lý tài sản cố định, lập kế hoạch tài chính, báo cáo và phân tích tài chính. Các biến độc lập được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính (biến phụ thuộc). Nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp định tính bằng bảng câu hỏi tự xây dựng. Nghiên cứu cho thấy những có mối quan hệ tích cực giữa lập kế hoạch tài chính, quản lý phải thu, quản lý tiền mặt về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả tổng hợp của quản lý tài chính (lập kế hoạch tài chính, quản lý tiền mặt và quản lý phải thu) có mối quan hệ tích cực giữa quản lý tài chính và hiệu suất của doanh nghiệp.


Từ khóa


Quản lý tài chính (FM); Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs); Quản lý tiền mặt, Quản lý khoản phải thu, Quản lý hàng tồn kho.

Tài liệu tham khảo


1. Ayyagari, Beck & Demirguc-Kunt 2003, Small and Medium Enterprises across the Globe: A New Database. USA-New York publishers.

2. Bracker, J.S., Keats, B.W., and Pearson, J.N, 2006, Planning and Financial Performance Among Small Firms in a Growth Industry. Strategic Management Journal, 9(6), 35-46.

3. Datta, D, 2010, Small Business Finance: Implications of Delay in Formal Sector. International Journal of Economics and Finance, 2(4), 29-42

4. Yano & Shiraishi. (2012). Efficiency of trade credit Finance in China. Comparative Economic study, 54(1), 203-225.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved