QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN VÀ HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN VÀ HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Trần Tấn Hùng Email to author, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tóm tắt


Nghiên cứu khảo sát mối quan hệ giữa các hoạt động quản lý chất lượng toàn diện (TQM) của các doanh nghiệp may và hiệu quả tổ chức (OP) của các doanh nghiệp này tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu, 6 nhân tố của TQM bao gồm: Cam kết của lãnh đạo, tập trung vào khách hàng, quản lý con người, quản lý chất lượng nhà cung cấp, cải tiến liên tục và quản lý quy trình được sử dụng để khái niệm hóa triết lý TQM. Bảng câu hỏi đã được xây dựng để đánh giá 6 nhân tố trong việc thực hiện TQM tại doanh nghiệp. Độ tin cậy và hiệu lực của thang đo được đánh giá để sử dụng kiểm tra mối quan hệ giữa TQM và OP. Căn cứ vào kết quả,  nghiên cứu đã minh họa tác động của TQM đối với OP. Các kết quả cho thấy rằng mỗi nhân tố trong TQM tương quan đáng kể với ít nhất một trong 9 thang đo đánh giá hiệu suất trong doanh nghiệp may. Căn cứ vào kết quả trên, UBND TP Hồ Chí Minh nên đưa ra các chính sách khuyến khích đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý của chủ doanh nghiệp may để đảm bảo việc thực hiện TQM qua đó đảm bảo hàng hóa và dịch vụ được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.


Từ khóa


TQM; hiệu suất; cam kết của lãnh đạo; quản lý con người; quản lý chất lượng nhà cung cấp

Tài liệu tham khảo


1. Abas, Z. and Yaacob, Z. (2006). "Exploring the Relationships between Total Quality Management (TQM), Strategic Control Systems (SCS) and Organizational Performance (OP) Using a SEM Framework." Journal of American Academy of Business, Cambridge 9(2), pp.161-166.

2. Lee, C. Y. (2004). "Perception and Development of Total Quality Management in Small Manufacturers: An Exploratory Study in China." Journal of Small Business Management 42(1), pp.102-115.

3. Najeh, R. and Kara-Zaitri, C. (2007a). "A Comparative Study of Critical Quality Factors in Malaysia, Palestine, Saudi Arabia, Kuwait and Libya." Total Quality Management & Business Excellence 18(1/2), pp.189-200.

4. Kline, R. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

5. Baidoun, S. (2004). "Towards an Index of Comparative Criticality: An Empirical Study of TQM Implementation in Palestinian Industry." Total Quality Management & Business Excellence 15(1), pp.127-144.

6. MacCallum, R. C. and Austin, J. T. (2000), “Applications of structural equation modeling in psychological research”. Annual Review of Psychology, 51(1), pp. 201-226.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved