SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG HÀ NỘI | Vân | TNU Journal of Science and Technology

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Đỗ Thị Hồng Vân Email to author, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tóm tắt


Mục đích của bài báo nhằm đánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Bài báo cũng xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến dựa trên việc mô tả tần suất và tính chất của dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Dữ liệu điều tra được thu thập thông qua việc khảo sát các khách hàng đã sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Để tiến hành khảo sát, tác giả sử dụng thang đo Likert với bảng câu hỏi được phát triển dựa trên các tài liệu có liên quan và sự đóng góp ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Bài báo cũng đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp đối với các nhà quản lý ngân hàng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ để tiếp tục thỏa mãn các khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng góp phần làm đa dạng hóa các tài liệu liên quan đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến dựa trên phương pháp tiếp cận mới.


Từ khóa


Sự thỏa mãn của khách hàng, Ngân hàng trực tuyến, Ngân hàng thương mại; Chất lượng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Tài liệu tham khảo


1. Lin, Xiu-Fen., Lin, Si-Mei (2006), "The study of webpage quality dimension’s influence towards customer satisfaction," St.John's Journal, vol. 23, pp. 171-188.

2. Wu, YL., Chang, M., Yang, CH., Chen, YJ., (2008), “The Use of E-SQ to Establish the Internet Bank Service Quality Table”, Proceedings of the IEEE IEEM.

3. Zeithaml, Parasuraman, and Malhotra (2000), “A Conceptual Framework for Understanding e-Service Quality: Implications or Future Research and Managerial Practice,” MSI Monograph, Report # 00-115,2000

4. Parasuraman A. Zeithaml V. A. Malhotra A. (2005), “E-S-Qual: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality”, Journal of Service Research, 7(3), pp. 213–233.

5. Kenova, V. & Jonasson P. (2006), Quality Online Banking Service, Jonkoping university.

6. Hair, J. F. Jr., Anderson,R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998), Multivariate Data Analysis (5thEdition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

7. Roscoe, J.T. (1975), Fundamental Research Statistics for the Behavioural Sciences, 2nd edition. New York: Holt Rinehart & Winston.

8. Allen, Elaine and Seaman, Christopher (2007). "Likert Scales and Data Analyses", Quality Progress. pp. 64–65.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved