PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI TẠI TỈNH NINH BÌNH, VIỆT NAM | Lâm | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI TẠI TỈNH NINH BÌNH, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Chu Tùng Lâm Email to author, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình

Tóm tắt


Phân tích chi phí-lợi ích của các dự án thủy lợi là một trong những khái niệm chính trong nghiên cứu và trong quá trình ra quyết định đầu tư vào các dự án thủy lợi. Để xác định chi phí và lợi ích của một dự án thủy lợi, cần phải trải qua quá trình tính toán, đánh giá, so sánh, lựa chọn và phân tích lợi ích chi phí của dự án. Nghiên cứu này sử dụng cả dữ liệu thứ cấp và sơ cấp để đánh giá chi phí và lợi ích của các dự án thủy lợi ở Ninh Bình trong giai đoạn 2012 - 2017. Kết quả cho thấy lợi ích từ các dự án thủy lợi ở Ninh Bình đủ cao để bù đắp chi phí đầu tư; và có một số khác biệt đáng kể giữa nhận thức của người nông dân và các quan chức địa phương về chi phí và lợi ích của các dự án, đặc biệt là về tầm quan trọng, hiệu quả và tác động của các dự án thủy lợi. Dựa trên kết quả, một số chính sách được kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định đầu tư và thực hiện các dự án thủy lợi.         


Từ khóa


phân tích lợi ích chi phí; chi phí-lợi ích; dự án thủy lợi; dự án đầu tư; quyết định đầu tư; Ninh Bình.

Tài liệu tham khảo


1. Australia, C. o. (2018), Retrieved April 30, 2018, from https://www.finance.gov.au/obpr/ docs/ Decision-Rules

2. Berk, J., & DeMarzo, P. (2015), Corporate Finance (3rd Canadian ed.). p. 64. Toronto: Pearson Canada: ISBN 978-0133552683.

3. Cellini, S. R., & Kee, J. E. (14 October 2015), Cost-Effectiveness and Cost-Benefit Analysis. Kathryn E. Newcomer Harry P. Hatry Joseph S. Wholey.

4. David, R., Ngulube, P., & Dube, A. (2013), "A cost-benefit analysis of document management strategies used at a financial institution in Zimbabwe: A case study". Zimbabwe: SA, Journal of Information Management. 15 (2). doi:10.4102/sajim.v15i2.540.

5. Hemakumara, G. (2017), “Cost-Benefit Analysis of Proposed Godagama Development Node under The Greater Matara Development Planning Program”, International Research Journal of Management and Commerce (Vol (4). ISSN; 2348-9766 http://www.aarf.as.

6. Kurt, D. (2003-11-24). Net Present Value (NPV) Definition. Investopedia. Retrieved 2016-05-05.

7. Lin, G. C. (2000). CIM justification and optimisation. London: CIM justification and optimisation. p. 36. ISBN 0-7484-0858-4.

8. (October 16, 2008). Archived October 16, 2008, at the Wayback Machine.

9. Weimer, D., & Vining, A. (2005), Policy Analysis: Concepts and Practice (Fourth ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall: ISBN 0-13-183001-5.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved