NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI | Thơ | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Đỗ Thị Thơ Email to author, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tóm tắt


Đưa ra một quan điểm toàn diện về việc ra quyết định của các nhà đầu tư cá nhân trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong đó các nhà đầu tư thận trọng, ngại rủi ro và thích sự ổn định là một điều quan trọng. Do đó, các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định là điều kiện tiên quyết đối với quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân. Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định đầu tư trên HNX tại thời điểm này. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng đưa ra các đề xuất để cải thiện quyết định của nhà đầu tư dựa trên những yếu tố này để có hiệu quả tốt hơn. Từ nghiên cứu này, các nhà đầu tư có thể có một tư duy chung và đưa ra quyết định chính xác hơn. Các nhà đầu tư được lựa chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ khảo sát là tất cả các nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào thị trường chứng khoán HNX bất kể họ là người Việt Nam hay người nước ngoài. Tổng số quy mô mẫu là 390. Tất cả các bảng hỏi đã được khảo sát trực tiếp thông qua Google docs và phát trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong phạm vi của luận án, tất cả 5 yếu tố (thông tin kế toán, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, theo dõi thông tin thị trường và bản thân chứng khoán) đều ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân. Trong số các yếu tố này, các yếu tố ảnh hưởng nhất là thông tin kế toán và công ty chứng khoán. Có sự khác biệt đáng kể về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định đầu tư của từng cá nhân về các yếu tố nhân khẩu học, về: giới tính, độ tuổi, trình độ đào tạo và thời gian tham gia thị trường. Tuy nhiên, đối với yếu tố “số tiền đầu tư”, không có sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng.


Từ khóa


quyết định đầu tư; nhà đầu tư cá nhân; thông tin kế toán; công ty chứng khoán; theo dõi thị trường; chứng khoán

Tài liệu tham khảo


1. Catherine Wendo (2015), Factors influencing individual investors’participation in the Nairobi securities market. A case of advocates in Nairobi country, Kenia, United States International University - Africa.

2. Tomola Marshal Obamuyi (2013), “Factors influencing investment decisions in capital market: A study of individual investors in Nigeria”, Organizations and Markets in Emerging Economies, vol. 4, issue 1.

3. Geetha, S.N., & Vimala, K. (2014) Perception of Household Individual Investors towards Selected Financial Investment Avenues. Procedia Economics and Finance. 11, pp.360-374.

Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S2212567114002044.

DOI:10.1016/S2212-5671(14)00204-4.

4. Ambrose Jagongo (2014), “A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions: The Case of Individual Investors at the NSE”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4 No. 4.

5. Udeepa, K.G. (2015), “Factors Influencing Investment Decisions in Stock Market: A Study of Individual Investors in Colombo Stock Exchange”. In Proceedings of the 4th Students’ Research Symposium, Department of Finance, Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka. p 14.

6. Ndiege Clement O. (2012), Factors influencing invesment decision in equity stocks at the Nairobi securitities exchange among teachers in Kisumu Municipality, Kenya, A Management Research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Master of Business Administration, School of Business, of the University of Nairobi.

7. To Thi My Dung (2006), Analyzing factors affecting investors’ activities in Viet Nam securities market, University of Economics Ho Chi Minh city.

8. Tran Minh & Nguyen Thi Thuy Dung, (2008), “Survey and measure psychological factors affecting individual investors’ decisions”, Banking Technology Journal, Issue 30.

9. Le Phuoc Luong, Doan Thi Thu Ha (2011), Behavioral factors influencing individual investors’ decisions at the Ho Chi Minh Stock Exchange.

10. Nguyen Duc Hien (2012), Behavior of Investors in Vietnam Stock Market, National Economics University, PhD thesis.

11. Dang Thi Thuy Hang (2016), Influence of accounting information disclosed to decision of investors on Vietnam securities market, PhD Thesis, National Economics University.

12. Ngo Thu Giang (2014), The impact of the factors of listed company characteristics on the level of disclosure and its consequences, PhD Thesis, National Economics University.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved