NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA VỊNH HẠ LONG TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH QUẢNG NINH | Vỹ | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA VỊNH HẠ LONG TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Trần Trung Vỹ Email to author, Trường Đại học Hạ Long

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu nhận thức của khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Tác giả đã tiến hành phỏng vấn 276 khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch đã được cung cấp bởi các tổ chức du lịch, các cơ quan nhà nước.  Đó là các yếu tố cơ bản như hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, các dịch vụ du lịch, công tác quản lý, khai thác các tài nguyên du lịch, hệ thống thông tin liên lạc, mức độ an toàn, chăm sóc khác hàng, cũng như các khuyến nghị của người dân để phát triển du lịch tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố  và phân tích hồi quy tương quan để đo lường và xác định các yếu tố tác động tích cực, yếu tố tác động tiêu cực tới chất lượng dịch vụ du lịch ở Vịnh Hạ Long. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố cơ bản tác động tới chất lượng du lịch ở Vinh Hạ Long, nó bao gồm: trách nhiệm, cảnh quan, sự cảm thông, công tác quản lý, sự bảo đảm, truyền thông và vận chuyển. Nghiên cứu cũng chỉ ra được các tồn tại hạn chế trong công tác khai thác, duy trì và bảo tồn tài nguyên du lịch ở vịnh Hạ Long. Trên cơ sở đó, bài báo gợi ý một số ý tưởng và giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Vịnh Hạ Long.


Từ khóa


Tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Phát triển kinh tế - xã hội, Chất lượng dịch vụ du lịch, Chương trình du lịch sinh thái

Tài liệu tham khảo


1. Do T Hong Cam.(2016), Study the quality of services in Ha Long bay, Master thesis, University of Social Sciences and Humanities

2. Cronin Jr., J. J., & Taylor, S. (1992), “Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension”, The Journal of Marketing, 56, pp.55-68.

3 Decision No. 1418/ Decision-People Committee dated 04/7/2014 of Quang Ninh Provincial People's Committee Approving the master plan for tourism development in Quang Ninh province up to 2020 with a vision to 2030.

4. Vu T. Quynh Anh. (2015). Study the satisfaction of tourists with the quality of tourism services in Ha Long bay, master thesis of Economic management, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

5. Hien, B. T. T. (2011), Ha Long Bay World Heritage Area - Governance Analysis Governing Marine Protected Areas: Getting the Balance Right (Vol. 2, pp. 136-146): Technical Report to Marine and Coastal Ecosystems Branch, UNEP, Nairobi.

6. Vieira, A.L. (2005). “Delivering quality service all for one”, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 6(1/2), ISSN: 1528-008x.

7. Mushtaq Ahmad Bhat. (2012), “Tourism Service Quality: A Dimension-specific Assessment of SERVQUAL”, Global Business Review, 13(2), pp. 327–337

8. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988), “Servqual: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of retailing, Cambridge. MA: Marketing Science Institute, cop.

9. Babakus, E., & Boller, G.W. (1992), “An empirical assessment of the SERVQUAL scale”, Journal of Business Research, 24(May), pp.253–268

10. Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, (5th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

11. Hoelter, D. R. (1983), “The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices”, Sociological Methods and Research, 11, pp. 325–344.

12. Bollen, K. A, (1989). Structural equations Mth latent variables. New York: Wiley.

13. Arabatzis, G. and Grigoroudis, E. (2010), “Visitors' satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia-Lefkimi-Souflion National Park”, Forest Policy and Economics, 12, pp. 163-172.

14. Hoang Trong, Chu Nguyen Mong Ngoc (2005), Analysis of research data with SPSS, Statistics Publishing House

15. Nguyen Dinh Tho & Nguyen Thi Mai Trang .(2011), To study the science in business, Labor and social Publisher. Ho Chi Minh City.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved