MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN TƯƠNG TÁC VỚI HÀNH VI LÃNH ĐẠO TẠI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC MỞ Ở VIỆT NAM | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN TƯƠNG TÁC VỚI HÀNH VI LÃNH ĐẠO TẠI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC MỞ Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Phương Hiệp Email to author, Viện Đại học Mở Hà Nội

Tóm tắt


Hành vi lãnh đạo trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0 cần được thiết lập hiệu quả hơn khi hệ thống Đại học Mở Việt Nam đang hợp tác với nhiều công ty truyền thông để hỗ trợ học tập từ xa, học tập suốt đời cũng như sự cộng tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục thường xuyên trong nước và các tổ chức khoa học, văn hóa giáo dục trên toàn thế giới. Vì vậy, nghiên cứu về mối quan hệ về các biến tương tác lên hành vi lãnh đạo tại hệ thống đại học Mở Việt Nam là vô cùng cần thiết nhằm thu thập dữ liệu từ các nhà lãnh đạo và cấp dưới tại hệ thống đại học Mở Việt Nam để từ đó có thể đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hành vi lãnh đạo. Trong bảng câu hỏi khảo sát, tác giả sử dụng kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng với các biến tương tác phụ thuộc về các hành vi lãnh đạo của người quản lý để làm rõ mối tương quan đáng kể giữa các thuộc tính của cấp dưới (tuổi, giới tính, trình độ, cấp bậc, kinh nghiệm và thời lượng dịch vụ dưới sự giám sát hiện tại), sự hài lòng và hiệu quả công việc.  Nghiên cứu này nhằm đưa ra tầm nhìn chiến lược để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng và góp phần nâng cao tiềm năng và năng lực cho đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam trong việc triển khai phương thức đào tạo đa dạng, linh hoạt như đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu này đề xuất những ý kiến tham vấn cho Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo để  đào tạo và trang bị cho họ đầy đủ các kỹ năng về hành vi lãnh đạo hiệu quả trong cơ chế độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về phạm vi tài chính và phát huy tối đa công nghệ trong công tác quản lý, điều hành hệ thống trường Đại học Mở Việt Nam.


Từ khóa


Mối quan hệ, hành vi lãnh đạo, biến tương tác, mức độ hài lòng trong công việc; hiệu suất công việc.

Tài liệu tham khảo


1. UNESCO (2002), “Education for All: Is the world on track?”, EFA Global Monitoring Report, 8.

2. Budhwar, P.S. (2003), “Employment relations in India”, Employee Relations, 25(2), pp.132- 148.

3. Tordera, N., Gonzalez-Roma, V. and Peiro, J.M. (2008), “The moderator effect of psychological climate on the relationship between leader-member exchange (LMX) quality and role overload”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 17, pp.55-72.

4. Rika Yorozu (2017), “Lifelong learning in transformation: Promising Practices in Southeast Asia”, UIL Publications series on Lifelong learning policies and strategies, No 4, 20-22, 43-44.

5. Avolio, B. J. & Bass, B. M. (1999), “Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire”, Journal of Occupational & Organizational Psychology, 72, pp.441-462

6. Avolio, B.J., Bass, B.M.,&Jung,D.I.,(1999), “Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, pp. 441- 462.

7.Humphreys, J. H. (2002) & Avolio, B. J., Bass, B. M. (2004). ... Bass and Stogdill's handbook of leadership: Theory, research and managerial applications (4th).Free Press, a Divisions of Simon & Schuster, Inc 1230 Avenue of Ameriacs, New York, NY 10020.

8. Singh K. (2007), Quantitative Social research method. Sege publication India Pvt. Ltd. Delhi and printed at Chaman Enterprises, New Delhi.

9. Hunk S.W. (2012), Reading Statistics and Research (7th Ed),Boylston Street,Boston.

10.Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2010), Business research methods (8th ed.). Mason, HO: Cengage Learning.

11. The Resolution of the 8th Plenum of the 11th Central Committee of the Communist Party of Vietnam on the fundamental and extensive renovation of Education (2013).

12. The Law on Education passed by The National Assembly (2009).


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved