HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRANG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRANG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Tiến Dũng Email to author, CEO Công ty CP TVKT&ĐTXD Nhà HN và Hancorp

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu tình trạng quản lý tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội và mối quan hệ của nó với kết quả kinh doanh trong ngành xây dựng. Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Nghiên cứu này sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy để định lượng các mối quan hệ giữa quản lý nguồn nhân lực và kết quả của công ty. Kết luận cho thấy nguồn nhân lực trong công tác xây dựng bị hạn chế về năng lực và trình độ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tổ chức quản lý và thực hiện dự án. Nghiên cứu cũng khẳng định năng suất lao động thấp, số lao động bỏ việc, rời công ty, giảm lòng trung thành, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty không cao và thiếu tính bền vững. Nguyên nhân chính của vấn đề là các hoạt động quản lý nguồn nhân lực còn hạn chế. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội trong những năm tới, chúng tôi cần tập trung hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực.


Từ khóa


Tổng công ty xây dựng Hà Nội; quản lý nguồn nhân lực; quản lý nguồn nhân lực và hiệu suất; năng suất; hiệu suất nhân viên

Tài liệu tham khảo


1. Huselid (1995), The impact of Human Resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance, Academy of Manangement Journal, Vol. 38(3), pp. 635-872.

2. Le Thanh Ha (2011), Human Resource Management, Publisher: Labor and Social Affaires.

3. Paauwe, J. and Richardson, R. (1997), “Introduction special issue on HRM and Performance”, The International Journal of Human Resource Management, 3(8), pp.257-262.

4. Nguyen Thi Lan Anh (2012), Development of human resources management of small and medium enterprises in the province of Thai Nguyen, Graduate Academy of Social Sciences.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved