CHIA SẺ TRI THỨC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM | Bình | TNU Journal of Science and Technology

CHIA SẺ TRI THỨC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 20/08/18

Các tác giả

Nguyễn Cẩm Bình Email to author, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tóm tắt


Chia sẻ tri thức (knowledge sharing)  là một trong những yếu tố không thể tách rời, vô cùng quan trọng đối với các tổ chức. Tri thức luôn được coi là một tài sản vô hình của các tổ chức, đặc biệt là đối với các cán bộ, nhân viên của công ty bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Deposit Insurance Corporation of Viet Nam – DIV) nơi mà cần rất nhiều kinh nghiệm thực tế và các kiến thức chuyên môn sâu rộng. Đề tài “Chia sẻ tri thức tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” nhằm mục đích tìm hiểu tình hình chia sẻ kiến thức hiện nay tại công ty, xác định rõ những nhân tố ảnh hưởng tới việc chia sẻ tri thức. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu SPSS để phân tích, với cỡ mẫu gồm 272 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại DIV. Phân tích hệ số Conbach’s Alpha, nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy được sử dụng để đánh giá thang đo và kiểm định các giả thuyết đã đưa ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động chia sẻ tri thức của nhân viên tại DIV bị ảnh hưởng theo thứ tự mạnh đến yếu dần của các yếu tố: Lợi ích đối ứng, Ưu đãi của tổ chức, Văn hóa tổ chức, Sự thích thú khi chia sẻ tri thức, Tăng cường danh tiếng, Công nghệ và công cụ, và thấp nhất là Mất quyền lực về tri thức.


Từ khóa


tri thức, quản trị tri thức, chia sẻ tri thức, bảo hiểm tiền gửi, các yếu tố ảnh hưởng

Tài liệu tham khảo


1. Cabrera E. F., & Cabrera A. (2005), “Fostering knowledge sharing through people management practices”, International Journal of Human Resource Management, 16, pp.720-735.

2. Smith R. D. & Bollinger A. S. (2001), “Managing organization knowledge as a strategic asset”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5(1), pp. 8 – 18.

3. Ipe M. (2003), “Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework”, Human Resource Development Review, 2 (4), pp.337- 359.

4. Armstrong, M, (2009), Armtrong’s handbook of human resource management, London: Kogan Page.

5. Cheung M. S, Myers B. B, “Managing knowledge sharing networks in global supply chains”, International Journal of Management and Decision Making, 9(6), pp.581-599.

6. Al – Alawi I. A., Al – Marzooqi Y. N. & Mohammed F. Y (2007), “Organizational culture and knowledge sharing: critical success factors”, Journal of Knowledge Management, Vol. 11(2), pp. 22 – 42.

7. Lin H. F. (2007b), “Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions”, Journal of Information Science, 33 (2), pp.135-149.

8. Pham Ngoc Thuy, Tran Thi Lam Phuong (2011), “The factors affecting to knowledge sharing intention of doctors in hospitals, the approach of Theory Plan Behavior”, Science and technology development – Vietnam national university, Vol. 14 Q2, pp.1859 – 1864.

9. Bui Thi Thanh (2014). “The factors affecting to knowledge sharing behavior with colleagues of lecturers in universities”, Journal of Economics and Development, Vol 199, pp.71 – 79.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved