MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/11/21                Ngày hoàn thiện: 11/12/21                Ngày đăng: 11/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Thắng, Trường THPT Quảng Hòa, Cao Bằng
2. Nguyễn Tất Thắng Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Đổi mới quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng là yêu cầu cần thiết, giúp nhà trường xác định đúng thực trạng, mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tự đánh giá ở 04 trường trung học phổ thông Quảng Uyên, Phục Hòa, Đống Đa, và Cách Linh thuộc huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích, tổng hợp hoạt động bằng phiếu hỏi trực tiếp đối với 120 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã từng tham gia hoạt động tự đánh giá. Kết quả của nghiên cứu góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết, làm rõ thêm cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tự đánh giá các trường trung học phổ thông ở tỉnh Cao Bằng. Thông tin có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các trường trung học phổ thông trong khu vực.

Từ khóa


Kiểm định chất lượng giáo dục; Trung học phổ thông; Quản lý; Tự đánh giá; Chất lượng giáo dục

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. T. Nguyen, “Solutions to improve the quality of traning for lecturers to meet the requirements of education innovation and the fourth industrial revolution,” TNU Journal of Science and Tecchnology, vol. 206, no. 13, pp. 41-47, 2019.

[2] Communist Party of Vietnam, Document of the 13th National Congress of Deputies, Volume II, National Political Publishing House, 2021.

[3] A. Taylor and F. Hill, Quality Mannagement in Education in “Effective school managemnent and leadership”, National Political Publishing House, Hanoi, 2004.

[4] B. Davies and L. Ellison, Managing Schools in the 21st Century, Hanoi Education Publishing House, 2001.

[5] T. M. L. Nguyen, Educational Managemnet – some theoretical and practical issues. Vietnam National University Publishing House, 2012

[6] Ministry of Education and Training, Project Support for Innovation in Educational Management (SREM), Monitoring and Evaluation in Schools, Hanoi, 2010.

[7] The 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law on Education, 2019.

[8] Ministry of Education and Training, Directive No. 46/2008/CT-BGDĐT of the Minister of Education and Training on strengthening the assessment and accreditation of education quality, 2008.

[9] Ministry of Education and Training, Decision No. 83/2008/QD-BGDĐT of the Minister of Education and Training on promulgating Regulations on the process and cycle of accrediting the quality of general education institutions, 2008.

[10] Ministry of Education and Training, Circular No. 12/2009/TT-BGDĐT of the Minister of Education and Training on promulgating Regulations on standards for assessing the quality of high school education, 2009.

[11] Ministry of Education and Training, Official Letter No. 7880/BGDĐT-KTKDCLGD of the Ministry of Education and Training on guiding the SA of general education institutions, 2009.

[12] The Ministry of Education and Training, Circular No. 13/2012/TT-BGDĐT dated April 6, 2012 of the Minister of Education and Training promulgating the Regulations on Evaluation Standards for junior high schools, High schools and high schools have many levels of education, 2012.

[13] Ministry of Education and Training, Circular No. 42/2012/TT-BGDDT dated November 23, 2012 of the Minister of Education and Training promulgating regulations on educational quality assessment standards and regulations program, cycle of accreditation of education quality of general education institutions, vocational education institutions, 2012.

[14] Ministry of Education and Training, Circular No. 18/2018/TT-BGDDT dated August 22, 2018 of the Minister of Education and Training promulgating Regulations on educational accreditation and recognition of national standards for Middle schools, high schools and high schools have many levels of education, 2018.

[15] Ministry of Education and Training, Official Letter No. 5932/BGDĐT-QLCL dated December 28, 2018 of the Ministry of Education and Training on guiding SA and assessment outside general education institutions, 2018.

[16] D. K. Phi and T. D. Lam, “The effect of rector’s charismatic leadership on the teacher’s job satisfaction: Case study in Thai Nguyen University,” Vietnam Journal of Education, vol. 6, pp. 36-44, 2019.

[17] A. W. Astin, Assessing the quality to achieve perfection (Philosophy and practice in commenting and evaluating the quality of higher education), National University Publishing House, Ho Chi Minh City, 2004.

[18] R. Krisnaveni and I. Anithy, “Educatoers’ professional characteristics,” Quality Assurance in Education, vol. 15, no. 2, pp. 149-161, 2007.

[19] T. T. T. Pham, “Management measures to innovate teaching mathods oriented to develop student competencies in elementary schools in Distric 2, Ho Chi Minh City,” Vietnam Journal of Education, vol. 6, pp. 46-51, 2019.

[20] D. K. Phi and T. T. Vu, “Curent situation of administrative activities for the essessment of study results of secondary school students in Lucngan District, Bacgiang Province,” TNU Journal of Science and Tecchnology, vol. 225, no. 7, pp. 80-88, 2020.

[21] T. T. Hoang and T. H. Ninh, “Developing teacher training programs to meet the requirements of general eduction innovation in Vietnam,” VNU Journal of science: Education research, vol. 33, no. 2, pp. 52-60, 2017.

[22] T. B. L. Tran, Evaluation of educational quality, contents, methods and techniques, Pedagogical University Publishing House, Hanoi, 2007.

[23] M. D. Nguyen, Scientific basis of educational management, National Political Publishing House, Hanoi, 1997.

[24] Q. B. Dang, Handbook to improve school management capacity, National Political Publishing House, Hanoi, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5288

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved