NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ GIAI ĐOẠN 2017-2019 | Huấn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ GIAI ĐOẠN 2017-2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/11/21                Ngày hoàn thiện: 16/12/21                Ngày đăng: 16/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thế Huấn Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Trần Quốc Long, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh Điện Biên, là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Phát triển kinh tế của Điện Biên đã là động lực lớn tác động đến giá đất của thành phố trong thời gian qua. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2019 có ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý đất đai và làm cơ sở cho việc phát triển thị trường Bất động sản. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ chủ yếu là: (1) yếu tố vị trí; (2) yếu tố pháp lý của thửa đất; (3) yếu tố quy hoạch; (4) yếu tố cá biệt; (5) yếu tố chính sách. Qua việc đánh giá mức độ quan trọng của 5 yếu tố ảnh hưởng đến giá đất cho thấy yếu tố vị trí có mức độ ảnh hưởng đến giá đất cao nhất và yếu tố chính sách có mức độ ảnh hưởng đến giá đất là thấp nhất. Trong khi đó, diện tích thửa đất, thu nhập của người dân và giá đất của thị trường có mối quan hệ hữu cơ với nhau; bên cạnh đó một số yếu tố như bất động sản gắn liền với đất, một số yếu tố pháp lý, yếu tố thị trường cũng có ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu cũng đề xuất và đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn tới các ảnh hưởng đa chiều và tại nhiều khu vực để làm cơ sở quan trọng cho công tác Định giá đất và Quản lý đất đai.


Từ khóa


Giá đất; Thị trường bất động sản; Thửa đất; Yếu tố ảnh hưởng; Điện Biên Phủ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. D. Ha and T. T. H. Phung, “Determining factors affecting real estate prices,” Financial Review, 1st term, pp. 54-57, November 2016.

[2] T. Y. Nguyen and V. H. Hoang, “Research on some effects on residential land prices in Bac Ninh city, Bac Ninh province in 2011,” Journal of Science and Technology - University of Science and Technology, vol. 98, no. 10, pp. 69-74, 2012.

[3] V. D. Ha and T. T. H. Phung, “Determining factors affecting real estate prices,” Financial Review, 1st term, pp. 54-57, November 2016.

[4] H. L. Trinh, V. D. Tran, and V. H. Hoang, “Theory and practice of zoning urban land class according to land price on the basis of experimental GIS technology application in Quyet Thang commune, Thai Nguyen city,” Journal of Soil Science, vol. 42, pp. 101-105, 2013.

[5] V. H. Hoang, N. L. Ta, and H. L. Trinh, “Building and developing a digital cadastral database for land valuation and management in Ngo Quyen ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province,” Journal of Soil Science, vol. 5, pp. 56-62, 2013.

[6] H. L. Trinh and V. H. Hoang, “Building land value areas for land valuation on the basis of cadastral data, GIS technology and remote sensing images,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 8, pp. 85-94, 2013.

[7] A. T. Pham, “Experimentally building a database of urban land prices based on the application of CAMA techniques in Hoang Van Thu ward, Bac Giang city, Bac Giang province,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 14, pp. 19-25, 2016.

[8] T. V. Tran and T. G. Nguyen, “Application of Hedonic model on factors affecting real estate prices in Ho Chi Minh City,” Ho Chi Minh Economic Development Magazine, no. 254, pp. 18-23, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5291

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved