ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/02/22                Ngày hoàn thiện: 27/04/22                Ngày đăng: 28/04/22

Các tác giả

1. Trần Bảo Ngọc Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Hương Lan, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
3. Nguyễn Kiều Giang, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Cao Thị Minh Phương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm thành phần tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân ung thư vú mới chẩn đoán. Nghiên cứu tiến hành trên 80 bệnh nhân ung thư vú mới chẩn đoán tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021 (nhóm bệnh), 80 người khỏe mạnh khám sức khỏe định kỳ (nhóm chứng). Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Chỉ tiêu nghiên cứu là kết quả xét nghiệm tế bào máu ngoại vi và xác định mối liên quan bằng phần mềm y học. Các kết quả thu được có ý nghĩa thống kê (so với nhóm chứng): Tăng số lượng tế bào bạch cầu mono và giảm số lượng tế bào bệch cầu lympho; Giảm số lượng tế bào dòng hồng cầu; Tăng nhẹ thể tích trung bình của tiểu cầu. Từ nghiên cứu chúng tôi thấy, có sự thay đổi đặc điểm thành phần tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân ung thư vú mới chẩn đoán (đặc biệt dòng hồng cầu).


Từ khóa


Tế bào máu; Ngoại vi; Ung thư vú; Thành phần; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel et al., “Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries,” CA Cancer J Clin, vol. 71, no. 3, pp. 209-249, 2021, doi: 10.3322/caac.21660.

[2] S. Lukasiewicz, M. Czeczelewski, A. Forma et al., “Breast Cancer-Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies-An Updated Review,” Cancers (Basel), vol. 13, no. 17, 2021, doi: 10.3390/cancers13174287.

[3] Ministry of Health, “Technical process specialized in Hematology-Blood Transfusion-Immunology-Genetics-Molecular Biology,” Decision No. 2017/QD-BYT dated June 9th, 2014 (in Vietnamese), 2014.

[4] L. Li, J. Wang, S. Meng et al., “Peripheral Blood Leukocytes and Platelets Serve as Prognostic Factors in Breast Cancer,” Cancer Biother Radiopharm, vol. 36, vol. 2, pp. 167-173, 2021, doi: 10.1089/cbr.2019.3032.

[5] W. Guo, X. Lu, Q. Liu et al., “Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio for breast cancer patients: An updated meta-analysis of 17079 individuals,” Cancer Med, vol. 8, no. 9, pp. 4135-4148, 2019, doi: 10.1002/cam4.2281.

[6] Ministry of Health, “Guidelines for the diagnosis and treatment of breast cancer,” Decision No. 3128/QD-BYT dated July 17th, 2020 (in Vietnamese), 2020.

[7] R. J. Hu, Q. Liu, J. Y. Ma, J. Zhou, and G. Liu, “Preoperative lymphocyte-to-monocyte ratio predicts breast cancer outcome: A meta-analysis,” Clin Chim Acta, vol. 484, pp. 1-6, 2018, doi: 10.1016/j.cca.2018.05.031.

[8] S. Sakuragi, J. Moriguchi, F. Ohashi, and M. Ikeda, “Reference value and annual trend of white blood cell counts among adult Japanese population,” Environ Health Prev Med, vol. 18, no. 2, pp. 143-150, 2013, doi: 10.1007/s12199-012-0304-8.

[9] X. Xie, M. Yao, X. Chen et al., “Reduced red blood cell count predicts poor survival after surgery in patients with primary liver cancer,” Medicine (Baltimore), vol. 94, no. 8, p. e577, 2015, doi: 10.1097/MD.0000000000000577.

[10] F. Ishikawa, K. Miyazono, U. Hellman et al., “Identification of angiogenic activity and the cloning and expression of platelet-derived endothelial cell growth factor,” Nature, vol. 338, no. 6216, pp. 557-562, 1989, doi: 10.1038/338557a0.

[11] J. Paulsson, T. Sjoblom, P. Micke et al., “Prognostic significance of stromal platelet-derived growth factor beta-receptor expression in human breast cancer,” Am J Pathol, vol. 175, no. 1, pp. 334-341, 2009, doi: 10.2353/ajpath.2009.081030.

[12] H. Takeuchi, M. Abe, Y. Takumi et al., “The prognostic impact of the platelet distribution width-to-platelet count ratio in patients with breast cancer,” PLoS One, vol. 12, no. 12, p. e0189166, 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0189166.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5562

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved