ĐẶC ĐIỂM VI HỌC, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY SA NHÂN QUẢ CÓ MỎ (Amomum muricarpum Elmer) | Phú | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM VI HỌC, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY SA NHÂN QUẢ CÓ MỎ (Amomum muricarpum Elmer)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/08/23                Ngày hoàn thiện: 28/09/23                Ngày đăng: 28/09/23

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Quỳnh Phú Email to author, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế
2. Đoàn Quốc Tuấn, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế
3. Nguyễn Hoài Bảo Châu, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế
4. Đoàn Thị Ái Nghĩa, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế
5. Lê Thị Khánh Linh, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế
6. Trần Văn Nguyên, Trường Đại học Y - Dược - ĐH Huế

Tóm tắt


Sa nhân quả có mỏ được ghi nhận ở vùng Bắc Trung Bộ và có giá trị sử dụng làm thuốc. Các nghiên cứu về loài này còn ít. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc điểm vi học, hàm lượng polyphenol tổng (TPC), flavonoid toàn phần (TFC) và hoạt tính chống oxy hóa của cây Sa nhân quả có mỏ. Đặc điểm vi học được xác định bằng phương pháp kính hiển vi. TPC và TFC được xác định bằng phương pháp quang phổ UV-Vis. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá bằng thử nghiệm 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy (DPPH). Đặc điểm vi học của lá và rễ cây Sa nhân quả có mỏ đã được mô tả. TPC và TFC có trong cao chiết ethanol từ phần trên mặt đất (TPC = 641,97 ± 0,66 mg GAE/g cao và TFC = 57,87 ± 0,25 mg RE/g cao) của cây Sa nhân quả có mỏ cao hơn phần dưới mặt đất (TPC = 466,25 ± 0,48 mg GAE/g cao, TFC = 39,56 ± 0,05 mg RE/g cao). Cao chiết ethanol từ phần trên mặt đất và phần dưới mặt đất của cây Sa nhân quả có mỏ cho thấy hoạt tính loại bỏ gốc tự do DPPH mạnh với các giá trị IC50 lần lượt là 5,18 ± 0,20 và 6,44 ± 0,24 μg/mL, so sánh với chất đối chứng dương quercetin có giá trị IC50 là 2,12 ± 0,01 μg/mL.

Từ khóa


Sa nhân quả có mỏ; Đặc điểm vi học; Polyphenol tổng; Flavonoid toàn phần; DPPH

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. Cai, X. Yue, Y. Wang, Y. Yang, D. Sun, H. Li, and L. Chen, “Chemistry and bioactivity of plants from the genus Amomum,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 281, 2021, Art. no. 114563.

[2] H. T. Le, B. T. Tran, and B. Q. Nguyen, “Utilization pattern of genera Alpinia and Amomum (Zingiberaceae) in north central Vietnam,” In Proceeding of the 6th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, 2015, pp. 1150-1154.

[3] H. T. Ha, A. T. Le, C. T. Vu, H. T. T. Tran, and C. L. T. Tran, “Diversity of Zingiberaceae from Saola nature reserve, Thua thien-hue province,” In Proceeding of the 4th National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam, 2020, pp. 110-116.

[4] S. T. Ninh, A. T. Le, T. T. T. Dinh, L. D. Nguyen, and T. T. Tran, “Essential Oils from the Aerial Part and Rhizome of Amomum muricarpum Elmer and Their Antimicrobial Activity,” Letters in Applied NanoBioScience, vol. 11, no. 1, pp. 3322-3328, 2021.

[5] T. B. Dau, T. Q. Vu, and T. B. Bui, “Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils extracted from Amomum muricarpum Elmer from North Vietnam,” Physicochemical Biology, vol. 11 no. 4, pp. 523-530, 2021.

[6] G. B. Barbosa, N. P. Peteros, and E. D. Inutan, “Antioxidant activities and phytochemical screening of Amomum muricarpum, Hornstedtia conoidea and Etlingera philippinensis,Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., vol. 5, no. 8, pp. 22-32, 2016.

[7] P. T. T. Tran, D. H. Nguyen, A. H. T. Nguyen, G. H. Do, and D. T. Nguyen, “A New Megastigmane Glycoside and Other Constituents from Amomum muricarpum Elmer,” Rec. Nat. Prod., vol. 17, no. 1, pp. 184-188, 2023.

[8] T. A. Pham, S. H. Nguyen, H. T. Le, and D. H. Nguyen, “Anti-inflammatory properties of Amomum maximum Roxb and Amomum muricarpum Elmer in the North of Vietnam,” Vietnam Journal of Biotechnology, vol. 19, no. 2, pp. 301-307, 2021.

[9] T. V. Nguyen, Testing medicinal herbs by microscopic method. Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2003.

[10] V. Milan and M. Bharat, “Qualitative analysis, total phenol content (TPC) and total tannin content (TTC) by using different solvent for flower of Butea monosperma (Lam.) Taub. collected from Saurashtra region,” Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, vol. 8, no. 3, pp. 2902-2906, 2019.

[11] H. T. T. Pham, T. B. T. Nguyen, T. N. T. Nguyen, and K. H. Vo, “Total phenolic, total flavonoid contents and antioxidant potential of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Vietnam,” AIMS Agriculture and Food, vol. 5, no. 4, pp. 635-648, 2020.

[12] O. T. Asekun, S. O. Okoh, O. B. Familoni, and A. J. Afolayan, “Chemical profiles and antioxidant
activity of essential oils extracted from the leaf and stem of Parkia biglobosa (Jacq) Benth,” Research
Journal of Medicinal plant
, vol. 7, no. 2, pp. 82-91, 2013.

[13] T. M. Le, “Study on botanical characteristics and chemical composition of Amomum longiligulare T.L Wu of the Ginger family (Zingiberaceae) grown in Thach That district, Ha Noi,” Pharmacist graduation Thesis, Hanoi University of Pharmacy, 2014.

[14] N. U. Emon, S. Md. K. Hasan, Md. T. I. Taki, Md. S. U. Sawon, and Md. M. Alam, “Evaluations of Antioxidant and Anxiogenic Like Activities of Amomum aromaticum Roxb. Leaves,” European Modern Studies Journal, vol. 4, no. 1, pp. 147-155, 2020.

[15] M. Mahfur, K. Khasanah, M. A. Anindhita, S. G. Chandra, and A. N. Hidayah, “Comparison of the total phenolic and flavonoid contents of Amomum compactum Sol. Ex Maton from districts Linggo Asri and Paninggaran, Pekalongan Regency,” Sasambo Journal of Pharmacy, vol. 4, no. 1, pp. 8-13, 2023.

[16] A. A. Belew, “Total phenol contents, total favonoid contents, antioxidant activities of Methanol extracts of Amomum subulatum, Lippia adoensis, Coriandram sartivum, and Ruta chalepensis sold from Jigjiga market, Ethiopia,” Research Square, p. 18, 2023.

[17] K. D. Prakash, K. Brajesh, H. Arshad, V. Shikhar, and M. Mala, “Evaluation of antioxidant activity of large cardamom (leaves of Amomum subulatum),” Int. J. Drug Dev. & Res., vol. 4, no. 1, pp. 175-179, 2012.

[18] J. -H. Wang, J. -W. Shin, and C. -G. Son, “Antioxidant and Hepatoprotective Effects of Amomum xanthoides,The Journal of Korean Oriental Medicine, vol. 31, no. 3, pp. 98-106, 2010.

[19] H. Cory, S. Passarelli, J. Szeto, M. Tamez, and J Mattei, “The Role of Polyphenols in Human Health and Food Systems: A Mini-Review,” Front. Nutr., vol. 5, 2018, Art. no. 87.

[20] L. Xie, D. Yu, Y. Li, H. Ju, J. Chen, L. Hu, and L. Yu, “Characterization, Hypoglycemic Activity, and Antioxidant Activity of Methanol Extracts from Amomum tsao-ko: in vitro and in vivo Studies,” Front. Nutr., vol. 9, 2022, Art. no. 869749.

[21] P. Ph. Myint, K. Thu, K. C. Win, N. N. Win, and D. H. Ngwe, “A Study of Antidiabetic and Antioxidant Activities of Amomum xanthioides Wall. (Chinbaung Hpalar) Seed,” Universities Research Journal, vol. 5, no. 4, pp. 19-31, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8522

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved