ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ TRỮ LƯỢNG GỖ KEO LAI BV10 TRỒNG TẠI HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN | Đoàn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ TRỮ LƯỢNG GỖ KEO LAI BV10 TRỒNG TẠI HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/10/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Dương Văn Đoàn Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Cao Văn Tư, Hạt kiểm lâm huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
3. Nguyễn Công Hoan, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sinh trưởng và trữ lượng gỗ là những tiêu chí luôn được người trồng rừng quan tâm hàng đầu. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá sinh trưởng, trữ lượng và tăng trưởng trữ lượng gỗ bình quân rừng trồng Keo lai BV10 bảy (7) tuổi trồng tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Chín ô tiêu chuẩn (OTC) 500 m2 được lập ở ba vị trí chân, sườn, và đỉnh (mỗi vị trí 3 OTC) để thực hiện đo các chỉ tiêu sinh trưởng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị trung bình đường kính ngang ngực và chiều cao vút ngọn lần lượt là 12,14 cm và 11,70 m; trữ lượng và tăng trưởng trữ lượng gỗ bình quân lần lượt là 116 m3/ha và 16,60 m3/ha/năm. Đường kính ngang ngực có xu hướng giảm dần theo độ cao vị trí trồng, trái lại vị trí trồng không có ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao Keo lai BV10. Giá trị chiều cao vút ngọn giải thích khoảng 48% giá trị trữ lượng gỗ Keo lai BV10, trong khi đó, đường kính ngang ngực đóng vai trò quan trọng hơn đến trữ lượng gỗ khi đóng góp khoảng 68% đến trữ lượng gỗ.


Từ khóa


Keo lai BV10; Đường kính; Chiều cao; Trữ lượng; Gỗ xẻ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. H. Nguyen, Development of Acacia species in Vietnam. Agriculture Publisher, 2003.

[2] K. D. Le and T. H. Ha, “Research and development of acacia hybrids for commercial planting in Vietnam,” Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, vol. 60, no. 1, pp. 36 -42, 2016.

[3] Quy Chau district people’s committee, “Report of summary of forestry working in 2022; task and solutions to be implemented in 2023,” Tech. Report, 2023.

[4] VAFS (Vietnamese Academy of Forest Sciences), “Natural Acacia hybrid BV10,” 2000. [Online]. Available: http://vafs.gov.vn/vn/giong-keo-lai-tu-nhien-ky-hieu-bv10/. [Accessed Sept. 26, 2023].

[5] N. T. Tran and B. Q. Tran, “Growth of Acacia hybrid plantations (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) on different site indexes in Dong Nai province,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 6, pp. 25-35, 2019.

[6] H. K. Tran and K. T. Huynh, “Growth and yield of tisue-cultured acacia hybrid on acid sulphate soils in Ca Mau peninsula,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 6, pp. 53-59, 2021.

[7] K. Nguyen-Tu, M. Ochiishi, and J. Matsumura, “Variation in wood properites of six natural acacia hybrid clones in northern Vietnam,” Journal of Wood Science, vol. 54, pp. 436-442, 2008.

[8] T. K. Nguyen, J. Matsumura, and K. Oda, “Effect of growing site on the fundamental wood properties of natural hybrid clones of Acacia Vietnam,” Journal of Wood Science, vol. 57, pp. 87-93, 2011.

[9] V. D. Duong, H. T. T. Vu, H. T. Ngo, and T. V. Cao, “Evaluation of some physical and mechanical properties of Acacia hybrid BV10 planted in Quy Chau, Nghe An,” The Journal of Agriculture and Development, vol. 22, no. 5, pp. 12-21, 2023.

[10] R. D. Tran, “Assessment on growth and economic effects of Acacia hybryd in Quang Tri provience,” Vietnam Journal of Forest Science, no. 2, pp. 2793-2798, 2013.

[11] V. D. Duong, S. N. Ho, H. T. T. Nguyen, H. C. Nguyen, and P. T. La, “The relationships between growth characteristics and some wood properties of Acacia mangium planted in Quang Tri, Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 05, pp. 208-214, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8905

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved