THỰC TRẠNG CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC | Hảo | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/10/23                Ngày hoàn thiện: 29/11/23                Ngày đăng: 30/11/23

Các tác giả

1. Vũ Thị Hảo Email to author, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
2. Nguyễn Thị Bình, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Mơ, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, chỉ định mổ lấy thai cả ở con so và con rạ  đang được các nhà sản khoa quan tâm, đặc biệt ở nhóm con so. Việc kiểm soát và đưa ra những chỉ định mổ lấy thai hợp lý ở thai phụ con so là việc làm cần thiết góp phần làm giảm tỷ lệ mổ lấy thai. Với mục tiêu nhận xét một số chỉ định mổ lấy thai ở sản phụ con so đủ tháng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022-2023, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 400 hồ sơ bệnh án, sản phụ đến đẻ con so có tuổi thai từ 37 tuần trở lên đã được mổ lấy thai tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc từ 01/04/2022 đến 30/04/2023. Qua phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, chúng tôi đã thu được kết quả như sau: Tỷ lệ mổ lấy thai chung tại tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc là 41,13%, trong đó mổ lấy thai con so trên tổng số đẻ con so chiếm tỷ lệ 49,49% và mổ lấy thai con so trên tổng số mổ lấy thai chiếm 17,47%; chỉ định mổ lấy thai con so thường gặp nhất là do thai (44,3%), trong đó thai to là chỉ định mổ lấy thai do thai hay gặp nhất.

Từ khóa


Mổ lấy thai; Con so; Tuổi thai; Chuyển dạ; Thai nhi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Tu Du Hospital, Caesarean section surgery, Obstetrics and gynecology technical procedures - Obstetrics section, 2016.

[2] M. Gosset, A. Ilenko, J. Bouyou, and B. Renevier, “Emergency caesarean section," J Visc Surg., vol. 154, pp. 47-50, 2017.

[3] A. P. Betran, J. Ye et al., "Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates," BMJ Glob Health, vol. 6, 2021, doi:10.1136/bmjgh-2021-005671.

[4] H. C. Le, T. D. Mai et al., "Review on the current situation of cesarean section at the Central Obstetrics and Gynecology Hospital in 2017," Obstetrics and Gynecology Journal, vol. 16, no. 1, pp. 92-96, 2018.

[5] T. D. Mai, D. T. Nguyen et al., "Analysis of factors related to indications for cesarean section surgery at the National Obstetrics Hospital in 2021," Obstetrics and Gynecology Journal, vol. 20, no. 3, pp. 46-49, 2022.

[6] N. T. Hoang, C. A. Bach et al., "Research on indications for cesarean section according to Robson classification at Hue Central Hospital," Obstetrics and Gynecology Journal, vol. 14, no. 3, pp. 38-43, 2016.

[7] T. H. Vo, Q. T. Le et al., "Caesarean section rate and associated factors in pregnant women who had labor augmented by using oxytocin at Tu Du hospital," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 25, pp. 161-168, 2021.

[8] Q. B. Nguyen and T. V. Khong, "Indications for ceserean section on term pregnancy in primigravida at hospital 19-8 ministry of domestic security," Vietnam Medical Journal, vol. 524, pp. 125-127, 2023.

[9] W. Khasawneh, N. Obeidat et al., "The impact of cesarean section on neonatal outcomes at a university-based tertiary hospital in Jordan," BMC Pregnancy Childbirth, vol. 20, p. 335, 2020.

[10] D. Ahmed and S. Hasan, "The Relationship between Isolated Oligohydramnios at Term and Labor Mode: A Prospective-Observational Study," Annals of Neonatology Journal, vol. 4, pp. 9-24, 2022.

[11] T. K. H. Tong, "Research on some factors related to cesarean section for full-term twins at the Obstetrics Department of Thai Nguyen Central Hospital from June 2019 to May 2020," Doctor's thesis Resident Doctor, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, 2020.

[12] A. Chugh, S. Lal, T. Nijhawan, and P. Biradar, "Evaluation of primary caesarean section and neonatal outcomes in a tertiary care hospital and impact on current obstetric practice," Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X, vol. 19, 2023, Art. no. 100213.

[13] X. M. Nguyen and Q. V. Truong, "Research on the situation of cesarean section in pregnant women with first babies at Quang Ngai Provincial Obstetrics and Pediatrics Hospital," Obstetrics and Gynecology Magazine, vol. 20, no. 4, pp. 43-49, 2022.

[14] S. Mittal, S. Pardeshi, N. Mayadeo, and J. Mane, "Trends in cesarean delivery: rate and indications," J Obstet Gynaecol India, no. 64, pp. 251-254, 2014.

[15] T. N. Q. Do, "Research on indications for cesarean section for primaries at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2021," University graduation thesis majoring in General Medicine, University of Medicine and Pharmacy, Hanoi National University, 2022.

[16] T. T. H. Bui, "Research on cesarean section surgery in pregnant women with first children at Ha Giang Provincial General Hospital during 5 years 2013-2017," Thesis of Specialist Doctor II, Hanoi Medical University, 2018.

[17] K. Pankiewicz, E. Szczerba, T. Maciejewski, and A. Fijałkowska, “Non-obstetric complications in preeclampsia,” Prz Menopauzalny, vol. 18, pp. 99-109, 2019.

[18] T. Begum et al., "Indications and determinants of caesarean section delivery: Evidence from a population-based study in Matlab, Bangladesh," PLoS One, vol. 12, 2017, Art. no. e0188074.

[19] S. Maskey, M. Bajracharya, and S. Bhandari, “Prevalence of Cesarean Section and Its Indications in A Tertiary Care Hospital,” JNMA J Nepal Med Assoc, vol. 57, pp. 70-73, 2019.

[20] N. H. Phung, M. T. Le, and Q. M. Truong, "Indications for cesarean section for primaries at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital," Obstetrics and Gynecology Magazine, vol. 15, no. 01, pp. 41-46, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9003

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved