ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ ỔI | Ý | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ ỔI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/11/23                Ngày hoàn thiện: 29/01/24                Ngày đăng: 30/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Như Ý Email to author, 1) Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, 2) Trường Đại học Cần Thơ
2. Nguyễn Như Muội, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
3. Huỳnh Nguyễn Thuý Quỳnh, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
4. Đoàn Thị Kiều Tiên, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
5. Đỗ Thị Tuyết Nhung, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
6. Nguyễn Cường Quốc, Trường Đại học Cần Thơ
7. Trần Quang Đệ, Trường Đại học Cần Thơ
8. Lê Thanh Phước, Trường Đại học Cần Thơ
9. Phạm Vũ Nhật, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của dung môi trích ly đến hàm lượng polyphenol tổng và hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết lá ổi Nữ hoàng. Lá ổi được thu hái tại Bạc Liêu, rửa sạch, sấy khô và nghiền thu được dạng bột mịn làm nguyên liệu cho quá trình trích ly cao. Hai loại dung môi ethanol và methanol được sử dụng để trích ly cao tổng theo phương pháp ngâm dầm. Sản phẩm cao methanol đạt hiệu suất trích ly và hàm lượng polyphenol tổng cao hơn được lựa chọn cho khảo sát các cao phân đoạn trong ba dung môi với độ phân cực khác nhau là n-hexane, dichloromethane (DC) và ethyl acetate (EA). Hoạt tính kháng oxi hóa được của các cao methanol, n-hexane, DC và EA được khảo sát theo hai phương pháp DPPH và ABTS. Kết quả cho thấy hoạt tính kháng oxi hóa của cao tổng methanol và cao EA tốt với giá trị EC50 tương ứng là 15,39 và 12,49 µg/mL. Kết quả khảo sát mở ra hướng lựa chọn dung môi phù hợp trong phát triển các sản phẩm kháng oxi hóa tự nhiên từ lá ổi Nữ hoàng.


Từ khóa


Ổi nữ hoàng; Cao chiết lá ổi; Dung môi trích ly; Hàm lượng polyphenol; Hoạt tính kháng oxi hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. M. P. Gutiérrez, S. Mitchell, et al., “Psidium guajava: A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 117, no. 1, pp. 1-27, 2008.

[2] J. Ojewole, E. O. Awe, and W. D. H. Chiwororo, “Antidiarrhoeal activity of Psidium guajava Linn, (Myrtaceae) leaf aqueous extract in rAbsents,” J. Smooth. Muscle. Res, vol. 4, no. 6, pp. 195–207, 2008.

[3] M. S. Banu and K. Sujatha, “Antimicrobial screening of leaf extract of Psidium guajava and its isolated fraction against some pathogenic microorganisms,” Drug Invent Today, vol. 4, no. 3, pp. 48–50, 2012.

[4] Q. He and N. Venant, “Antioxidant power of phytochemicals from Psidium guajava leaf,” J. Zhejiang Univ. Sci. A, vol. 5, no. 6, pp. 676-683, 2004.

[5] M. Jang, S. W. Jeong, et al., “Anti-inflammatory effects of an ethanolic extract of guava (Psidium guajava L.) leaves in vitro and in vivo,” Journal of Medicinal foAbs, vol. 17, no.6, pp. 678-685, 2014.

[6] C. Denny, P. S. Melo, M. Franchin, et al., “Guava pomace: A new source of anti-inflammatory and analgesic bioactives,” BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 13, pp. 1-7, 2013.

[7] N. Witayapan, Y. Songwut, and O. Siriporn, “Factors influencing antioxidant activities and total phenolic content of guava leaf extract,” FoAbs Science and Technology, vol. 43, pp. 1095-1103, 2010.

[8] G. Agbor, J. Vinson, and P. E. Donnelly, “Folin-Ciocalteau Reagent for Polyphenolic Assay,” Int. J. FoAbs Sci. Nutr. Diet., no. 11, pp. 147-156, 2014.

[9] P. V. Nhat, “Antioxidant mechanism of polyphenols,” CTU Journal of Science, vol. 55, no. 1, pp. 54-58, 2019.

[10] H. A. Moharram and M. M. Youssef, “MethAbss for Determining the Antioxidant Activity: A Review,” Alex. J. Fd. Sci. & Technol., vol. 11, no. 1, pp. 31-42, 2014.

[11] J. Seo, S. Lee, M. L. Elam, et al., “Study to find the best extraction solvent for use with guava leaves (Psidium guajava L.) for high antioxidant efficacy,” Food Science & Nutrition, vol. 2, no. 2, pp. 174-180, 2014.

[12] Vietnamese Ministry of Health, Vietnamese Pharmacopoeia V; 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9190

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved