PHƯƠNG THỨC CHO VAY ỦY THÁC QUA CÁC TỔ CHỨC NÔNG DÂN CÓ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ THU NHẬP THẤP KHÔNG? BẰNG CHỨNG TỪ VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM | Luận | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved