TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TẠO ĐỘNG LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ở HÀ NỘI, VIỆT NAM | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TẠO ĐỘNG LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ở HÀ NỘI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Trần Thị Thu Nhung Email to author, Trường Học viện tài chính

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm xác định các yếu tố tạo động lực ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của giảng viên tại 10 trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh được lựa chọn tại Hà Nội, Việt Nam. Với một cái nhìn sơ bộ về tình hình của các trường đại học trong việc tạo động lực cho giảng viên, và thực tiễn thiếu các nghiên cứu liên quan ở Hà Nội, nghiên cứu này được thực hiện để có một cái nhìn sâu sắc về các yếu tố có thể tạo động lực trong công việc cho giảng viên. Thông qua 490 bản hỏi hợp lệ của cuộc khảo sát, kết quả nghiên cứu cho thấy động lực làm việc có tương quan thuận với hiệu quả thực hiện công việc của giảng viên. Trong số 7 các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc, Đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất đến động lực, tiếp theo là các yếu tố Tiền lương và phúc lợi, Công nhận đóng góp cá nhân, Mối quan hệ với đồng nghiệp, Cấp trên, Điều kiện làm việc và cuối cùng là Đặc điểm công việc. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các trường đại học định hướng các giải pháp nâng cao động lực làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giảng viên, giúp họ có nhiều tâm huyết và tận tâm và làm việc hiệu quả hơn ở các trường đại học.


Từ khóa


nhân tố, hiệu quả công việc, giảng viên, trường đại học, động lực làm việc, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo


1. Luu Thi Bich Ngoc et al., (2013), Motivational factors on job motivation of hotel employees, Scientific Journal of Universitiy for Teachers in Ho Chi Minh City, Vol 49 (2013)

2. Nguyen Thi Phuong Dung (2012), Construction of a scale motivational employees in offices in Can Tho city, Journal of Science, Can Tho University, Vol 22b, pp 145 – 154

3. Tran Kim Dung & Nguyen Ngoc Lan Vy (2011), Construction of an employee motivational scale, Journal of Economic Development, University of Economics Ho Chi Minh University, Vol 2, pp 55 – 61.

4. Vansteenkiste, M., Neyrinck, B., Niemiec, C. P., Soenens, B., De Witte, H., & Van Den Broeck, A., (2007), On the relations among work value orientations, psychological need satisfaction, and job outcomes: A self-determination theory approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol 80, pp 251–277.

5. Nguyen Van Điem & Nguyen Ngoc Quan, (2007), Student Coursebook on Human Resource Management, National Economics Unviersity Publisher, Hanoi.

6. Mathis, R. L,. & Jackson, J. H. (2009), Human resource management. Mason, OH, USA: South-Western Cengage Learning.

7. Abby M. Brooks (2007), Factors that influence employee motivation in organizations, The University of Tennessee, Knoxville, USA

8. Alam, M. T. & Farid, S, (2011), Factors Affecting Teachers Motivation, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 1

9. Ali et al (2009), The Impact of Reward and Recognition Programs on Employee’s Motivation and Satisfaction: An Empirical Study, International Review of Business Research Papers, Vol 5 (4), pp.270-279.

10. Le Van Hao (2006), Intrinsic & Extrinsic motivation of employees of Vietnam Social Science Institutes and Vietnam Science & Technology Institutes, Psychology Journal, Vol 6.

11. Akinfolarin Akinwale Victor (2014), Motivation and Effective Performance of Academic Staff in Higher Education (Case Study of Adekunle Ajasin University, Ondo State, Nigeria) International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, Volume 1.

12. Nguyen Thi Phuong Thao, Vo Van Viet (2017), Factors affecting lecturers’ performance, Science Journal of Hanoi National University, Vol 33, No 2, pp 1-9

13. Eyal, O., and Roth, G., (2011), Principal’s leadership and teacher’s motivation, selfdetermination theory analysis, Journal of Education Administration, Vol 49(3), pp. 256-275

14. Hill (2008), What Make a Good Work Colleague, EzineArticle.com

15. Rahman M et al. (2013), Nexus of employee motivation with hrm and workplace behaviour: an assessment of the dominant factors, Management research and practice, Vol 5(4), pp 49-57

16. Adam (2010), Employee Rewards, Retrieved December 12, 2010, from http://www.mba-tutorials.com/human-resource-management/493-employeerewards.htsml

17. Grant, A. M., (2008), The significance of task significance: Job performance, effects, relational mechanisms, and boundary conditions, Journal of Applied Psychology, Vol 93, pp 108-124

18. Elias, S., Smith, W., & Barney, C., (2012), Age as a moderator of attitudes towards technology in the workplace: Work motivation and overall job satisfaction, Behaviour & Information Technology, Vol 31, pp 453-467.

19. Aacha, 2010, Motivation and the performance of primary school teachers in Uganda: a case of Kimaanya-Kyabakuza division, Masaka District. Master of Arts in Social sector Planning and Management of Makerere University, Uganda. 90pp.

20. Consuelo et al. (2007), Research methods, Rex Printing Company, Inc

21. Dinh Phi Ho, 2013, Economic Research Methodology & Master Thesis Writing, HCMC Economic Publisher

22. Nguyen Thi Thu Thuy (2011), Survey on motivational factors on job satisfaction of lecturers in Ho Chi Minh city, Master dissertation on Economics, Economics University in Ho Chi Minh City.

23. Shah et al (2012), Job satisfaction and Motivation of Teachers of Public Education Institutions, International Jounal of Business and Social Science, Vol 3(8), pp 271-281.

24. Shaemi Barzoki et al. (2012), The Effect of Employees’ Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 12, pp 161-168

25. George, L. and Sabapathy, T., (2011), Work Motivation of Teacher: Relationship with Organizational Commitment, Canadian Social Science, Vol 7(1), pp 90-99.

26. Forret & Love (2007), Employee justice perceptions and coworker relationships, Leadership and Organization Development Journal, Vol 29 (3), pp.248– 260

27. Ali Ahmad B., Matloub, H. and Chiyin, C., (2014), Determinants of Job Satisfaction in Academic Professionals of Pakistan. Sukkur Institute of Business Administration.

28. Sinclair (2008), Initial and changing student, teacher motivation and commitment to teaching, Asia-Pacific Journal of Teacher Eduacation, Vol 36(2), pp.79-104.

29. Nguyen Thi Tinh (2009), Teaching positiveness of university lecturers, Doctorate dissertation, Psychology Studies Institutes – Vietnam Social Science Institution.

30. Zahra Idrees et al (2015), Effect of salary, training and motivation on job performance of employees, American Journal of Business, Economics and Management, Vol 3(2), pp 55-58

31. Fey, C.F., Morgulis-Yakushev, S., Park, H.J., & Bjo¨rkman, I., (2009), Opening the Black Box of the Relationship between HRM Practices and Firm Performance: A Comparison of MNE Subsidiaries in the USA, Finland, and Russia, Journal of International Business Studies , Vol 40, pp. 690–712

32. Teck-hong & Waheed (2011), Herzberg's motivation-hygiene theory and job satisfaction in the malaysian retail sector: the mediating effect of love of money, Published in: Asian Academy of Management Journal, Vol 16(1), pp 73-94


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved