MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG | Trung | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/04/23                Ngày hoàn thiện: 05/05/23                Ngày đăng: 05/05/23

Các tác giả

1. Hà Quang Trung Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Hùng Đức, Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3. Trần Quang Hanh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Hiền, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tuyên Quang sau 4 năm triển khai thực hiện đã đạt được những thành tựu đáng kể, hiện nay tỉnh đang xếp thứ 4 trong khu vực miền núi phía Bắc. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khái quát những thành tựu đã đạt được của Chương trình OCOP giai đoạn 2019-2022, rút ra những tồn tại và nguyên nhân, chỉ ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại Tuyên Quang. Cùng với việc phân tích các số liệu thứ cấp, nghiên cứu đã khảo sát 3 nhóm đối tượng trực tiếp tham gia triển khai Chương trình là: cán bộ quản lý Chương trình, các chuyên gia tư vấn và các chủ thể sản phẩm OCOP. Nội dung khảo sát về sự hài lòng của các đối tượng về một số nội dung hoạt động chủ yếu của Chương trình. Nghiên cứu đã khái quát được thực trạng triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ ra các hạn chế và bài học kinh nghiệm trong triển khai Chương trình OCOP, từ đó đề xuất được 8 nhóm khuyến nghị giải pháp nhằm phát triển Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

Từ khóa


Chương trình; Mỗi xã một sản phẩm; Khuyến nghị; Giải pháp; Tuyên Quang

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. Iguta, “The problem of the regianal revitalization in Asia and One Village One Product-adatability of Oita model to Asian countries,” Insitute of Development Economies (IDE), Chiba, Japan, 2006.

[2] P. Tanwathana, “Human Development as Social Capital for Community Development: A Chronology Study of Rural Community Development in Oita Prefecture, Japan,” Japanese Studies Journal, vol. 26, pp. 119-141, 2010.

[3] K. Kurokawa, “Effectiveness and limitations of the One Village One Product (OVOP) approach as a gomernment-led development policy: Evidence from Thai One Tambon One Product (OTOP),” Stud. Reg. Sci., vol. 39, pp. 977-989, 2009.

[4] Y. Claymone and W. Jaiborisudhi, “A study on one Village one products (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia,” The Intenational Journal of East Asian Studies, vol. 16, no. 1, pp. 51-62, 2011.

[5] Vietnam Prime Minister, Decision No. 490/QD-TTg, dated May 7, 2018 of the Prime Minister approving the One Commune One Product program for the period of 2018-2021, 2018.

[6] Tuyen Quang Statistics Office, Statistical Yearbook of Tuyen Quang Province 2021, Statistics Publishing House, 2022.

[7] T. B. H. Dang, X. H. Bui, and T. M. Doan, “Stituation of some potential products for participation in the clasification of OCOP products in Cao Bang Province,” Journal of Vietnam Agricultural science and technology – Vietnam Academy of Agricultural Sciences, vol. 01, pp. 138-144, 2020.

[8] X. H. Bui and Q. T. Ha, “Current sitution asseement of some potential products participating in the one commune one produst program in Chilinh city, Haiduong province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 17, pp. 58-65, 2021.

[9] Vietnam Prime Minister, Decision No. 919/QD-TTg, dated August 1, 2022 of Prime Minister on approving the One Commune One Product program for the period of 2021-2025, 2022.

[10] Vietnam Prime Minister, Decision No.148/QD-TTg, dated February 24, 2023 of Prime Minister on promulgation of the set of criteria for evaluating and classifying products of One Commune One Product program, 2022.

[11] R. Likert, A Technique for the Measuremant of Attitudes, The Science press, New York, 1932.

[12] People’s Committee of Tuyen Quang province, Report about the results of the One Commune One Product (OCOP) Program to 2020 in Tuyen Quang province, 2020.

[13] People’s Committee of Tuyen Quang province, Report about the results of the One Commune One Product (OCOP) Program to 2021; tasks and solutions for the implementation of the OCOP Program in 2022, 2021.

[14] People’s Committee of Tuyen Quang province, Report about the results of the One Commune One Product (OCOP) Program to 2022; tasks and solutions for the implementation of the OCOP Program in 2023, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7720

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved